نمایشگاه شاگرد عباس کیارستمی در گالری ژاله

Shargh - - هنر -

شــرق: «یکتا درویش» که از شاگردان عباس کیارســتمی بوده است، آثار ویدئوآرت - اینستالیشــن و عکسهایش را در نمایشــگاهی با نام «دیلیت» روی دیوار خواهد برد.

نمایشــگاه «دیلیت» 22 اردیبهشــت افتتاح میشود. یکتا درویش تاکنون در دو نمایشگاه ویدئوآرت و پنج نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. او حدود هشت سال در ورکشاپهای عباس کیارستمی شرکت کرده اســت. در رزومه درویش، ساخت چند فیلم کوتاه و مشارکت در ســاخت چند فیلم مستند و نیز شــرکت در کارگاههای پرویز تناولی به چشم میخورد.

گالری ژاله که سال گذشته با رویکرد «توجه به آثار هنرمندان جوان - خلاق و حرفهای» افتتاح شــد، توان و برنامــه خود را برای نمایش آثار این دســته از هنرمندان که با وجود داشتن استعداد و پتانسیل، در ازدحام برنامههای شــلوغ و پرترافیک گالریهای تهران کمتر شانسی برای بهنمایشدرآوردن کارهایشــان با کیفیتی دلخــواه پیدا میکنند، گذاشته اســت. به نظر میرســد رویکرد نمایش آثار این گالری بیشتر به ســمت هنر معاصر و نیومدیا باشد که در فضای کنونی گالریهای تهران بسیار امیدوارکننده است.

نمایشــگاه «دیلیت» 22 اردیبهشــت از ســاعت 17 تــا 21 افتتاح میشــود و علاقهمندان میتوانند هرروز تا یکم خرداد از این نمایشگاه بین ســاعت 15 تا 21 در خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک ۳ دیدن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.