توصيه بمهر ترضیومبلغحدار گنفتو يگو« » باراشرقيمطرمحنكرادظره آخر

Shargh - - سیاست -

شــرق: مرتضی مبلــغ میگوید: «واقعیت این اســت که مخالفان حســن روحانی که بهشــدت دنبال ســیاهنمایي و تخریب عملکرد دولت هســتند، خود مســبب ایجاد مانــع در برابر ناکامیهــای دولت بودند و بــا این کار ســعي کردند که اقدامات روحاني را تحتالشــعاع قرار دهند » . او با انتقاد از ســبک موضعگیریهای ابراهیم رئیســی و محمدباقر قالیباف و مصطفی میرسلیم علیه دستاوردهای دولت تدبیر و امید ادامه میدهد: « اصولگرایان با روشهاي ســوخته و بســیار مخرب چــون دادن وعدههــاي توخالي و عوامفریبانــه به صحنه آمدهاند » . او معتقد اســت که یك بار در این کشــور تجربه شــد که تزریق پول چه فاجعهاي به وجود ميآورد؛ حالا این آقایان دوباره با همان روشها و وعده و وعیدهاي تزریق پول وارد عرصه شدند که بسیار براي کشور فاجعهبار است. مشــروح گفتوگوي ما با معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات به شرح زیر است:

↙ قریب به 10 روز تــا برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری باقی مانده اســت. این روزها بیش از آنکه به برنامههای کاندیداها پرداخته شــود، فرصت صرف بیان شعارها میشود. عملکرد دولت یازدهم نیز مخصوصا در مناظرهها خیلی کم به مردم معرفی شــده است. به نظر شما، کدامیک از عملکردهای دولــت را میتوان عاملی مهم برای اعتماد مجدد ملت به او نشان داد؟

کشور در ســال 92 که دولت تحویل حسن روحاني شد با حجم زیادی از خرابيها، مشــکلات و بحرانها در عرصه اقتصادي، اجتماعی و بهخصوص سیاســت خارجي روبهرو بود. البته درباره اثر عملکردهاي غلط مدیران قبل آنقدر گفته شــده که لازم نیســت دوباره آن را تکرار کنم. فقط این را بگویم که شــرایط با استقرار دولت یازدهم به گونهاي تغییر یافت که توانست قطار اجرائي کشور را که از ریل خود خارج شده بود به ریل بازگرداند که متأسفانه این اقدامات نادیده گرفته ميشود. مشکل نادیده گرفتهشدن این اقدامات را ناشی از چه میدانید؟ ↙

واقعیت این است که مخالفان حسن روحانی که بهشدت کار سیاهنمایي و تخریب را انجام ميدهند، همواره دنبال این بودند تا مطالباتي را مطرح کنند که خود مسبب ایجاد مانع در برابر آن بودند و با این کار سعي کردند اقدامات روحاني را تحتالشــعاع قرار دهند. من فکر ميکنــم که روحاني همین که توانســت کشور را به حالت آرامش و ثبات برساند و هم اینکه فضاي امید را ایجاد کند نمره 20 ميگیرد. یادمان هســت که کابینه یازدهم چگونه انتخاب شــد. در شــرایطی که مجلس نهم روی کار بود و اجازه نمیداد هر مدیری که مورد قبول روحانی اســت روی کار بیاید، دولت توانســت بخش اعظمی از مشــکلات کشور را حلوفصل کند و کار بزرگی را انجام دهد. درست است که امروز رکودي نســبي بر کشور حاکم است اما در سال 92 آن چیزي که کل جامعه و اقشار ضعیف را بهشدت رنج ميداد تورم افسارگسیختهاي بود که در نتیجه دولت ناکارآمد، هر روز به شــکل فزایندهاي تداوم پیدا ميکرد. نرخ تورم تكرقمي در تاریخ جمهوري اسلامي بيسابقه است. این کار بزرگي بود که دولت در چهار سال توانست آن را انجام دهد. شــاید از همه این اقدامات مهمتر برجام باشد که آن هم به سرنوشت ↙ بقیه اقدامات دچار شد... واقعیت این است که مخالفان برجام به نحوي

آن را مطرح کردند که انگار باید با برجام معجزه قرن رخ دهد. آنها ســعي کردند نتیجه برجام را با ایجاد توقعات زیاد تحتالشعاع قرار دهند.

اما چه کســی اســت که فراموش کند که تحریمها چگونه اقتصاد کشور را فلج کرده بود، مســکن چگونه با ســرعت به سراشیبي رفته بود و بسیاری دیگر از این مســائل که اگر تــا امروز ادامه ميیافت، معلوم نبود که بر ســر کشور ما میآورد. قبل از برجام، هیچ نوع مبادله بینالمللي انجام نميشد و تمام تبادلات اقتصادي با مشکلات جدي روبهرو و مصیبتهاي بزرگي در این زمینه براي کشور ایجاد شده بود. در نتیجه این امر تمام دشمنان ما حق ایران را براي رســیدن به انرژي هستهاي به رسمیت شناختند. تمام قطعنامههاي ســازمان ملل یکجا برداشته شــد و ایران از فصل 7 منشور ملل متحد خارج شد. این مورد در تاریخ سازمان ملل بيسابقه بود. تاکنون کشوري نبوده که با یك قیام و قعود در شورای امنیت از بند قطعنامههای ملل متحد خارج شود. تاکنون دو دور از مناظرات تلویزیونی برگزار شده است ارزیابی شما از ↙ سبک موضعگیری و نقد رقبای اصولگرای روحانی چیست؟

به نظر من در این مناظرهها دو نکته اساســي وجود داشــت. یکي اینکه متأسفانه رقباي اصولگرا با یك روشهاي تجربهشده، سوخته و بسیار مخرب براي کشــور و نظام وارد عرصه شــدهاند و آن وعدهها توخالي، پوپولیســتي و عوامفریبانه اســت. یك بار در این کشــور تجربه شــد کــه تزریق پول چه فاجعــهاي به وجود مــيآورد و چه مصیبتهایي بهخصــوص براي همان اشخاص ضعیف که مخاطبان اصلي این کاندیداها هستند ایجاد ميکند. این آقایان دوبــاره با همان روشها و وعده و وعیدهــاي تزریق پول وارد عرصه شدهاند؛ که بسیار براي کشــور فاجعهبار است. وعدههاي عجیب و غریب و توخالي بدون اینکه نشــان دهند که چقدر عملیاتي است. ایجاد پنج میلیون شغل در کشــور یک حرف بدون پشتوانه اســت. با هر نوع مدیریتي که فکر کنید انجام آن غیرممکن اســت. یکي از آقایــان ميگوید ما با یك میلیون تُن تولیدات پتروشــیمي 200 هزار شغل مســتقیم و 400 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد میکنیم.

بــه نظر مــن همین یك مورد کافی اســت کــه این فــرد بيکفایتي و بياطلاعي خــود از واقعیتها را اثبات کند. این حرفهاي عجیبوغریب و غیرواقعي چیزي جز عوامفریبي نیست. اگر کسي دلش براي دردمندان و نظام بســوزد به خودش اجازه نميدهد که اینگونه آنها را فریب دهد. یکي دیگر از آقایان هم که همه اطرافیانش همان مدیران ارشد آن هشت

ســال کذایي هستند که مسببان اصلي آسیب به کشــور بهشمار میآیند. حال اگــر اینها بخواهند بازتولید همان جریان باشــند رویکارآمدنشــان ميتواند تکرار فجیعتر آن دوران باشد. ↙ انتقاد شما به این مناظره چه بود؟

همــه کاندیداها کليگویي ميکنند. بعد از گذشــت 40 ســال از پیروزی انقــلاب انتظار مــيرود که همــه نامزدهــا برنامههاي دقیــق و عالمانه و کارشناســانه خود را مطرح و سایر کاندیداها هم آن را نقد کنند، اما متأسفانه ایــن اتفــاق نميافتد و راهبرد ســیاهنمایي و تخریب که چند ســال پیش از ســوی جریاني اصولگرا دنبال میشــد، در این مناظرهها هم بهشدت خود را نشــان ميدهد و بهطورطبیعي جریان مناظره به جریان مچگیري که یکي از آفتهاي مناظرات است تبدیل شده. به نظر شــما روحانی در مناظره روز جمعه کــه آخرین دور مناظرات ↙ تلویزیونی است باید چگونه حضور یابد؟

به نظــر من چند نکته کلیــدی را نباید فراموش کرد؛ یکــي اینکه خیلی از مســائل باید براي مردم روشــن شــود. باید فجایع شــعارهاي توخالي و غیرواقعگرایانــه و از همه مهمتر پولدادن به مردم برای همه بازگو شــود. هرچند مردم ایران آگاه هســتند و یكبار این شــعارها را تجربه کردهاند، ولي باز هم بایــد بهخوبي به آنان توضیح داده شــود. نکته دیگــر که باید مورد توجه قرار بگیرد این اســت که جریان رقیب بهگونه ظریفي جاي پاســخگو و سؤالکننده را عوض کرده اســت، درحالیکه جریان اصولگرا باید تا دو دهه پاسخگوي عملکرد هشت ســال گذشته خودشان و خرابيهایي که بر کشور وارد شد باشند.

واقعیت این اســت که تمام انتقاداتي را که به دولت وارد ميکنند مربوط به عملکرد خودشــان اســت. روحاني و جهانگیري باید در جوابشان به رقبا بگویند که این شما بودید که باعث مشکل شدید و ما در طول این چهار سال سعي کردهایم آواربرداري کنیم.

ســومین نکته هم که بایــد مورد توجه قرار بگیرد این اســت که روحانی و جهانگیــری ولو در فضاي نامناســبي که اصولگرایــان در مناظرهها ایجاد ميکننــد باید برنامههاي دولت آینده را هم اعلام کنند. بهخصوص این مورد باید به مردم گفته شود که اگر در این دولت بهواسطه مجلس نهم نتوانست نیروهای توانمندی را تعیین کند با حضــور مجلس دهم، کابینه قدرتمندی تشکیل خواهد داد تا بتوانند برنامههای دولت را بهخوبی پیش ببرند. پیشبینی شما از آراي حسن روحانی در انتخابات پیشرو چیست؟ ↙

جامعه همه روشهاي تبلیغاتي را در انتخابات گذشته تجربه کرده است. ما امروز چیز جدیدي در عرصه انتخابــات نميبینیم. درواقع پدیده جدیدي نداریم که کسي بیاید و حرفهاي نو و جدیدي بزند تا جامعه بخواهد نسبت به آن اقبال نشــان دهد. رقبــاي اصولگرا همان روشهاي گذشــته را پیش کشــیدهاند، آنهم به شــکل کپيبرداري. دولت هم که ساري و جاري است. بنابرایــن چون جامعه همــه اینها را تجربه کرده و فهمیده که چه کســاني دلسوزانه برایشان کار ميکنند، از وعدهووعیدهاي کاذب پرهیز ميکنند، کشور را به سمت آرامش و اعتدال پیش ميبرند و به دنبال گشایشهاي بیشتر در کشور هستند، اقبال خوبي به روحاني خواهند داشت و بهطورقاطع روحانی برنده انتخابات خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.