محمد سلطانیفر كارشناس رسانه

Shargh - - سیاست -

بهطورکلی، این نوع از مناظره چندان نمیتواند جذبکننده مخاطبان انتخابات ریاستجمهوری باشد؛ چراکه مناظره به صورت ششنفره در مدتزمانی محدود بههیچعنوان، نخواهد توانست گرمابخش انتخابات و تحریککننده مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی باشد. از طرف دیگر، باید مناظرهها به صورت دوبهدو و رودررو باشد، خصوصا آنکه در این دوره از انتخابات ما شاهد دوقطبیشدن فضای انتخاباتی هســتیم و بهراحتی میشــد این رویارویی دونفره را در مناظرهها شــکل داد. دراینمیان نباید این نکته را هم نادیده گرفت که صداوســیما، به بیطرفی در این مناظرهها تظاهر میکند، اما واقعیت این اســت که نوع سؤالات، روش پوشش پاسخها و... نشاندهنده عملِ جانبدارانه رسانه ملی است. به حواشی مناظره هم که نگاهی بکنید، از حضور ماشینهای نامزدها تا سؤالاتی که خبرنگاران صداوسیما از کاندیداها میپرسند، زاویههای دوربین در طول مناظره و... همهوهمه نشــان میدهد که خبرنگاران صداوســیما نیز باوجود تظاهر به بیطرفی، بهطور کاملا جانبدارانهای در حال فعالیت در مناظرهها هستند. دست آقای روحانی، چهره متأثر آقای میرسلیم و جابهجایی یک نامه در طول مناظره، از چشــم عقابگونه تصویربرداران پنهان نمیماند، گویی قرار است نگاه یک طیف خاص را به رخ بکشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.