امیر دژاكام كارگردان تئاتر

Shargh - - سیاست -

دو مناظــره اخیــر را گوش دادم و اعتراف میکنم که بعضی از ســخنها را بههیچعنوان دوســت نداشــتم. برخی از آقایان طوری در فضای مناظره رفتار میکنند که مخاطب بیش از هرچیز شــرم میکند. اگر در این ســالها، ما برای ســاختن کشــوری بهتر، تلاش کردهایم، چنین حجم تخریبی از کجا میآید و اگر تلاشی نداشتهایم یا تلاشمان در مسیر غلطی بوده است، امروز چه برنامهای برای پیشرفت و سازندگی داریم. این سؤال در این دو مناظره برای منِ مخاطب مطرح بود که چرا کاندیداهای محترم بهجای مطرحکردن طرحهای ایجابی، برخورد ســلبی دارند؟ به اعتقاد من، چنین برخوردهایــی از دید تاریخ و خردمندان پنهان نمیماند؛ قطعا تمام این حرفها جایی در تاریخ ثبت میشود. من سیاستمدار نبوده و نیستم، اما بهعنوان یک مخاطب، فکر میکنم درست نیست که بهجای طرح برنامهها و راهبردهایمان در یک مناظره تلویزیونی، همدیگر را بکوبیم و گذشته را به طور کامل زیر سؤال ببریم. چنین حرکتی، تاریخ و تمام افرادی را که در آن حضور و نقش داشتهاند زیر سؤال میبرد. طبیعی است که در چنین شرایطی، حمله صورت بگیرد و دفاع بهعنوان یک حق طبیعی مطرح شود، اما نباید فراموش کنیم که در پیشگاه ملــت حرف میزنیم و آنها از ما توقع دارند که از برنامهها و راهکارهایمان بگوییم. آنها به تماشــای جنگ گلادیاتورها ننشستهاند، آنها مخاطبِ راهکارها و سخنان و ایدهها و برنامههای ما برای پیشرفت کشورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.