كیومرثپوراحمد كارگردان

Shargh - - سیاست -

مناظره انتخاباتی فضایی برای طرح دغدغهها و ارائه برنامههای راهبردی رودرروی مردم و بدونواســطه است. امروز مردم ما با علم به کارنامه موفق دولت یازدهم در روند مناظرهها با بخشهای جزئیتر و شــاید تابهحال گفتهنشــده فعالیتهای چهارسال اخیر دولت آشنا میشــوند و درمییابند که چطور آقای روحانی دولتی ورشکســته را با خزانهای خالــی و بدهیهای داخلی و خارجی تحویل گرفت و چطور ســعی کرد در عرصه اقتصادی، با عبور از بحرانهای بینالمللی، به معیشــت مــردم کمک کند. مناظرهها همچنین بــه مردم این فرصت را میدهد که تــوان نامزدهای مختلف را در بحث مقابله با فســاد و نابســامانی بشناسند و دریابند کدامیک از این شش نفر، این قابلیت را دارند که در این زمینه از رأی مردم دفاع کنند. خوشــبختانه دولت آقای روحانی در این زمینه هم بســیار موفق بوده، بهطوریکه در کنار فعالیتهــای مثبت خود در زمینههایی چون اقتصاد، روابط بینالملل، مشــارکتهای اجتماعی و...، توانســته فسادی را که در دولت قبل با آن مواجه بودیم، افشا کند و به اطلاع مردم و مراجع قانونی برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.