پرهیز از تکرار اشتباه

Shargh - - صفحه اول - ضیا مصباح

بعد از مشارکت مردم در انتخابات سالهای 92 و 94، انحصارطلبان کاملا باور کردند که با امکانات فراگیر الکترونیکــی و جوانان تحصیلکرده، عاقل و هوشــیار درون تمامی خانوادهها، دیگر نمیشود با این جامعه شــوخی کرد و جلســات محفلی جای برنامهریزیهای سیاســی نیســت. از ســویی دیگر عملکرد اصلاحطلبــان و جریانات میانهرو در چهار ســال گذشــته باعث شــد از وضعیت نیمهامنیتی که یــک جریان خــاص، منافع خود را بر اســتمرار آن میدید، تدریجا با همت رســانههای مســتقل و شــبکههای اجتماعی و البته دولت روحانی خارج شویم. در پایان سال 94 در انتخابات مجلس، مردم با مشــارکت خود مجلسی تشــکیل دادند که امروز در دولــت و این مجلس بهتر میشــود به جامعه خدمت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.