حقوق اقوام و انتظار از روحانی

Shargh - - صفحه اول - صالح نیکبخت . حقوقدان

انتخابــات ریاســتجمهوری دوازدهــم یــک حادثه سیاســی مهم در ســه دهه گذشته خواهد بــود و رأی ملــت میتوانــد بار دیگــر سرنوشتســاز باشــد. این انتخابات توجه همه ناظران سیاســی را در جهان به خود جلب کرده اســت. در دوره یازدهم بعد از تأیید کاندیداهای ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان و حضورنداشتن زندهیاد آیتالله هاشمیرفسنجانی، کمتر کسی پیروزی آقای دکتر حسن روحانی را میان آن هشــت نفر بهطــور قطعی پیشبینــی میکرد؛ بااینحال نگارنــده یک هفته قبل از روز انتخابات در مصاحبهای با خبرنگار روزنامه ماینچی ژاپن، پیروزی ایشــان را قطعی ارزیابی کردم. این پیشبینی صرفا براساس حدس و گمان یا نظرسنجیهای خارجی و داخلی نبود. غیر از مسئله هستهای و شرایط بغرنج اقتصاد کشــور که دولت احمدینژاد توان حلکردن آن را نداشــت و با اقدامات و اظهــارات نابجا آن را به وادی خطرناکــی هدایت کرده بــود، کمتوجهی بــه حقوق اقــوام و اقلیتهای دینــی و مذهبی در دولتهای نهم و دهم نیز به مسئلهای پر از حواشی تبدیل شــده بود. هرچند مســئله هســتهای به یمن پایمردی دکتر روحانی و دستگاه دیپلماسی حل شد و زمینه حل مســائل اقتصادی هــم فراهم آمد؛ اما باوجــود تلاشهای دولت و دســتیار ویژه او در امور اقوام و اقلیتهای دینی، مســائل این حوزه نیازمند توجه جدیتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.