املاک را به رفتگرها دادیم

Shargh - - سیاست -

)خطاب به جهانگیری(: ما اگر بحث چهاردرصدیهــا را مطرح میکنیــم، به این دلیل اســت که چرا با قاچاق کالا مبارزه نمیشود. در دولتی برخــی اعضای دولت و مدیــران آن درعینحال که حقوق یک کارگر 800 هزار تومان است و عقبماندگی حقوق پیدا میکند، وزرای آن دولت پایهگذار حقوقهای نجومی میشوند؛ مانند جنابعالی که در دوره وزارت پاداشهای چندمیلیاردی را هم برای خود و هم به عدهای از همکاران خود تصویب کردید.

)خطاب به جهانگیری(: این همان روحیهای اســت که چهــار درصدیها دارند و خیلی قدرت دارند و خیلی جوســازند. اگر بانکی تخلف کرده مســئول بانک شمایید. میتوانید با بانک گردشگری و برادر خودتان، برخورد کنید. چون شــما گفتید هر کســی از مــن هرچــه دارد بگوید، این اخلاق من نیســت آقای جهانگیــری، بلکــه اخلاق شماست که میایستید و مثل آقای روحانی راستراســت نــگاه میکنیــد و دروغ میگویید. امــلاک نجومی را کی برده؛ شخص جنابعالی. آقای جهانگیری شــما از این دولت وقتی کــه وزیر بودید همین زمینــی را که در ونک در منطقه ســه است و 385 متر زمین است، گرفتید متری 140 هزار تومان، ما املاک نجومی دادیــم، ما امــلاک بــه رفتگرها براســاس قانون دادیم. شــما و آقای روحانی حقوقدان هستید. مجلــس تحقیــق و تفحــص را وارد ندانست؛ چون سیاسیکاری کردید. )خطاب به جهانگیری و روحانی(: شما دروغ گفتید و درباره آن دوهزارو 200 میلیارد باید جواب دهید. شــما و شخص آقای روحانی، از رانت املاک نجومی استفاده کردید و 800 متر زمین را متری سه هزار تومان گرفتهاید.

لازم میدانم همانطور که قول داده بودم اموال خود و خانوادهام را به اطلاع مردم عزیز برســانم. داراییهای من و بستگانم در کانال تلگرامی من اعلام شده است.

آقــای روحانی جنابعالی میفرمایید هرکســی که هست باید با او برخورد شــود؛ اولین برخورد را خودتان انجام دهید؛ شما که مطلع هستید بستگان شما در کنار شــما امروز چه میکنند؟ در حوزههای مالی، اقتصادی و بانکی و من مطلع هســتم که شــما مطلع هســتید؛ چرا برخورد نمیکنید؛ چون خود شــما هم از این رانت اســتفاده میکنید. وقتی که از این رانت استفاده کردید، نمیتوانیــد با آنها برخــورد کنید. آقــای روحانی وقتی جنابعالی حدود 800 متر زمین به قیمت متری سه هزار تومان در ســال 70 میگیرید حتما شــجاعت برخورد با متخلف را ندارید و این درد کشور است.

آقای جهانگیری جنابعالــی میگویید، نمیگویم، ولی میگویید و دروغ به مردم میگویید. شما بگویید که 385 متر زمیــن را در دهه 80 به قیمت متری 140 هزار تومان از بیتالمال در ونک گرفتهاید، بعد به ما میگویید که املاک نجومی؛ چرا این املاک را به نقد و اقســاط به مردم بدبخت نمیدهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.