وعدههایی که داده میشود عملی و منطقی نیست

Shargh - - سیاست -

من اطلاعاتی را که از روزنامههای خودمان کسب کردم، عرض میکنم که روزنامههای ما نوشتهاند که از 114 اسکله رسمی قاچاق وارد کشور میشود و در هیچ جای دنیا قابل درک نیست که چگونه عناصر و افرادی میتوانند از اسکلههای رسمی قاچاق وارد کشور کنند.

البته تأکید بر آن است که گمرک ایران مبادی خود را محکم کــرده و همچنین اظهار بر این اســت که از مناطــق آزاد کالا وارد میشــود و رقمــی حدود 450 میلیون دلار اســت. مــن تقاضــا دارم از برادرانی که اطلاعات دقیقتری دارند، واقعا بگویند چگونه از 114 اسکله کالای قاچاق وارد میشود و شناسایی نمیشود و به مردم گفته نمیشود.

خوشــحالم که به مدت سه سال از سال 69 تا 72 در مرکز توسعه صادرات فعال بودهام. 400 هزار دلار را در آن زمان به پنج میلیارد دلار با تشکیل 50 نمایشگاه داخلی و خارجی که در آن شرکت میکردیم رسانیدم.

خوشــحالم که امروز صادرات ما بــه 45 میلیارد دلار رسیده و بخشی از آن صادرات مهندسی با ارزش افــزوده تقریبا صددرصد اســت. این افتخــار بزرگی برای جمهوری اســلامی است که مهندسان کشورش اینگونه در دنیا حاضر میشوند.

کالای مــا باید برای صــادرات بهترین کالا باشــد. اگر ضعیف باشــد توانایی رقابت نخواهد داشت. اگر اینگونه خوب عمل کنیم دیگر نمیگوییم برای نجات اقتصاد کشور مشاغل زودبازده و کوچک را ایجاد کنیم.

در ارتباط با حــوزه نفتی هم باید برنامه دقیقی به مردم ارائه دهیم. نمیشــود که نفــت را از جنوب به خراســان یا مازندران ببریم، کالایی تولید کنیم و آن را دوباره به جنوب برای صادرات ببریم. برنامهها در این حوزه باید دقیق و شفاف باشد.

آقای میرسلیم به دنبال ســؤالکردن از کاندیداها است و من هم تأسی میکنم و از ایشان میپرسم شما 15 سال رئیس هیئتمدیره یک شرکت موتورسازی در شمال کشور بودید. امروز وضعیت آن کارخانه چگونه است و شما چه تأثیری در آن داشتهاید؟

صادرات ما براســاس رفع نیازهای داخلی اســت و در زمینه کاهــش میزان تولید کارخانههای کشــور یا خوابیــدن آنها باید بگویم که ایــن کارخانهها دچار استهلاک فنی و تکنولوژی شدهاند و من اصرار دارم که بگویم ایجاد اشتغال باید از طریق توریسم انجام گیرد.

دوســتان میگویند که مــا میآییم و ســالی یک میلیون شغل درست میکنیم؛ من هم میگویم ماهی یک میلیون شــغل درســت میکنم. یک قالب خشت دست مردم میدهم و میگویم شغل درست کردهام؛ اما آیا این ایجاد شــغل است؟ شــغل، سرمایهگذاری، تکنولوژی و فناوری میخواهد.

از ســمتی میگوییم ســرمایهگذاری خارجی باید در کشــور انجام شــود؛ اما از طرف دیگر در مطبوعات با آنها مخالفت میشــود و هر قــراردادی که منعقد میشــود، قراردادی اســتعماری عنوان میشود. این در حالی اســت که اگر قرار است خارجیها سرمایه و تکنولوژی بیاورند، حتما باید منافعشان در داخل کشور حفظ شود.

آقای رئیســی دو بار گفتند منابــع دیگر پیشبینی شــده، بگویند که این منابع دیگر از کجاست. نفری 45 هزار تومان در دولت قبــل یارانه دادیم، میوه 10 برابر، بنزین هشــت برابر و مســکن سه برابر شــد؛ یعنی ما گفتیم 45 هزار تومان میدهیــم؛ اما 300 هزار تومان تورم درآوردیم. مگر میشود یارانه از آسمان نزول کند.

در زمانــی که تحریم بودیــم و باید کمربندهایمان را محکمتر میبســتیم، با اقدامات اجرائی خواســتیم نشــان دهیم که هیچ اتفاقی در کشــور نیفتاده است. رفتیم و کالاهایــی گرانتر از آنچه را کــه بود، از خود تحریمکنندگان خریدیم و رنگ روغن به جامعه زدیم. این رنگ روغنها و ســیاهنماییها هر دو از یک جنس است و توسعه ایجاد نمیکند.

الان هــم یک جوری مســائل را نشــان میدهیم که انگار در کشــورمان واویلا است. مردم سر کارشان هستند و زندگیشان را میکنند؛ بعد اگر یک کارگردانی فیلمی از ایران در خارج از کشور نشان دهد، میگویید سیاهنمایی شده است.

ما بــرای چهــار تــا رأیآوردن نبایــد کاری کنیم که بهعنوان دوســتدار بــزرگ خــود را معرفی کنیم. وعدههایی که داده میشــود، عملی و منطقی نیست. من سؤال میکنم که چرا منابع سهبرابرشدن یارانه را نمیگویید که میگویند منابع مشخص است. از کجا؟ معلوم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.