زبان کُردها را خدا آزاد کرد

Shargh - - سیاست -

با وجود تلاشهایی که انجام شده امروز شاهدیم آنچه باید در زمینه کاهش وابســتگی به نفت انجام میشده، انجام نشده است. در دنیــا یکــی از راههای کاهش وابستگی به نفت رویآوردن به مالیات اســت؛ اما امــروز دولت برای دریافت مالیات به سمت کاسبها و تولیدکنندگان میآید.

چرا به موضوع دریافت مالیات از این افراد رسیدگی نمیشــود. در دولت بهوفور پرونده فساد تولید میشود؛ اما میگویند که چرا در دســتگاه قضا بــه این پروندهها رسیدگی نمیشود؛ این در حالی است که شما باید کاری کنید که جلوی فساد گرفته شود؛ چراکه در همه دولتها پیشگیری مقدم بر درمان است.

من در مناظره قبل اعلام کردم که یکبار برای همیشه تلویزیون مناظرهای بین آقای روحانی و دولتمردان قبل صورت دهد تا آنها با هم بنشــینند صحبت کنند و دیگر ایــن بحثها تمام شــود که ما هرچــه میگوییم آقای روحانی به دولت قبلی نسبت میدهد.

یکــی از گلابیهایی کــه باید از برجــام میچیدیم ســرمایهگذاری خارجی بود. آقای روحانــی الان میزان جذب سرمایه خارجی که بهعنوان یکی از گلابیهایی که بایــد از درخت برجام میچیدید، چقدر اســت؟ الان این میزان 500 میلیون دلار اســت که کمتر از یک میلیارد به شمار میرود.

به من و آقــای روحانی وقت بدهند و بنده بهعنوان نماینده اقشــاری که حرفشان شــنیده نمیشود، بیایم و حرف بزنم. شما چهار سال کشــور دستتان بود و کشور را به ایــن روز انداختید. حالا میفرمایید کار و تولید. باید تولید انجام شود.

فســاد امروز فراجناحی شده و موضوعی کــه در زمینه مبارزه با فســاد وجود دارد، حساسیت مقابله با آن اســت که اگر فلان دســتگاه گفت کسی فاسد است با وی مبارزه شــود و حساسیت وجود داشته باشد؛ حال چه این فساد زیر عمامه من باشد چه زیر عمامه آقای روحانی یا در کت آقای جهانگیری یا آقای قالیباف باشد.

یک وقت میگویند نزدیکترین فرد دارد فساد میکند؛ اما در برابر آن مقاومت میشود. ما مصمم هستیم که در دولت کار و کرامت به هیچکس اجازه ندهیم که در نظام اداری فساد کند.

آقای روحانی شــما مــن را میشناســید. من چون روحیــه حقوقی و قضائی دارم ســخنی همینطوری بر زبانم جاری نمیشــود. آقای معــاوناول قوه قضائیه و دادستان کل کشور در دفتر شــما آمدند و با جنابعالی صحبت کردند؛ با اینکه آنها مدارک و اســناد را به شــما نشان دادند و گفتند نزدیکترین افراد شما دچار یکسری مشکل میلیونی هستند، اگر من جای شما بودم مساعدت میکــردم و میگفتــم براســاس قانون برخورد شــود. اینکه نباید الان انجام شــود یا بعدا باید انجام شود یا در مسائل تشــکیک کنید، با روحیه فردی که رئیس دولت اســت ســازگاری ندارد. من این صحبتها را با اســتناد به صحبتهای آقایانی که در دفتر شــما انجام دادهاند مطرح میکنم. آقای جهانگیــری نیز بهخوبی از روحیه ضد فساد من خبر دارند.

هر دولتی موظف به تأمین تضمین این آزادیها برای همه اســت. آقای روحانی مگر جنابعالی زبان را برای کردها آزاد کردید؟ خدا آزاد کرد. قانونی اساسی اجازه داد که کردها و سایر اقوام از لباس رسمی خود استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.