از برجام به نفع برنامههایی که داریم استفاده میکنیم

Shargh - - سیاست -

)خطاب به جهانگیری( شما که به آقای رئیسی اعتراض میکنید که چرا برنامه ندارد، خودتان پیش از ایشــان مورد ســؤال هســتید برادر من. شما اول خودت برنامهات را مطــرح کن بعد به دیگران ایراد بگیر که چرا برنامه ندارند.

موضوع قاچاق چیزی نیست که بهراحتی از کنار آن بگذریم. شــما باید بگویید کــه این کار چه بلایی بر سر کشور، بر ســر اشتغال جوانان و بر سر جامعه میآورد و مشــکلات اجتماعی را بــا خود بههمراه دارد.

)خطاب بــه جهانگیری( جنابعالــی در چهار ســال اخیر در دولت بودهاید. آیا شما خواب بودهاید و حواستان نبوده است که چگونه انجام میگیرد و حال فهمیدهاید و میخواهید از آن جلوگیری کنید؟ شــما به دیگران میگویید برنامهتــان برای مبارزه با قاچاق کالا چیســت؟ شما خودتان در دولت چگونه این موضــوع را پیگیری میکنید؟ اگــر آن رقمی که آقای رئیسی میگویند درست باشد و همان 12 هزار میلیارد میزان قاچاق کالا باشد نه 18 هزار میلیاردی که آن میزان هم مطرح شده، دولت تاکنون چگونه با آن برخورد کرده است؟

آقای جهانگیری آیا از برجامی که اینقدر سنگش را به سینه میزنید اســتفادهای کردهاید؟ ما میآییم و از برجــام به نفــع برنامههایی که داریم اســتفاده میکنیم.

بایــد از فروش نفت خــام جلوگیری کنیم، عقل ما کجا رفته اســت که اجازه میدهیم خامفروشــی شود. سیاســت خارجی درست این است که مخازن مشــترک را با هم مصرف کنیم نه اینکه زودتر آن را کنار بگذاریم. همچنین باید از قراردادهای استعماری جلوگیری شــود و دقت کنیم تــا محصولاتمان در زمینه پتروشیمی کیفیت بالاتری داشته باشد.

باید شــرایط تولید را شفاف و صادقانه کنیم. من در مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز گفتم باید از پول یارانهها درست اســتفاده کنیم، با مردم صادق باشیم.

باید به تولید کشــور کمــک میکردید، باید طبق برنامه و اصول فارغ از برنامههای سیاسی و انتخاباتی وارد عرصه هدفمندی یارانهها شد، بیتوجهی به این موضوع نتیجهای جز رکود و بیکاری نخواهد داشت. اینکه فقــط بگوییم این پــول را میخواهیم به فقرا بدهیم کافی نیست، باید برنامهای برای آن داشت.

12 ســال است که در مسیر رسیدن به چشمانداز کاری نکردهایم. باید به اصل 44 توجه کنیم که بدون آن به هیچجا نخواهیم رسید. اگر بخواهیم مماشات کنیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

15 ســال درباره شــرکتی به آقــای جهانگیری میگفتیم تکلیفش را مشخص کنید، یک سال بحث و جدل کردم، هیچچیز هم از آن درنیامد.

به چه حقی دولت موتورفروشــی میکند؟ این کار، کار دولت نیست. اگر اصل 44 درست اجرا شود، خودش یک انقلاب اســت. بدون اصل 44 به جایی نخواهیم رسید. به اســم کارکنان بازنشسته فلانجا شــرکتی بــاز میکنند، بعــد پشــتش را میگیریم و میبینیم که به خود دولت وصل است.

آقای روحانی بــر هســتههای دانشبنیان تأکید میکنند. ما ماشین برقی را با حضور خودشان رونمایی کردیم، سوارش هم شــدهاند؛ اما انگارنهانگار، ولش کردند به حالش خودش. آیا این طرز کارکردن است؟ دولت نفهمید برای دولت اقتصادی چه باید بکند.

هموطنان عزیز؛ شــخصا اعتقاد به معجزه برای حل مشکلات ندارم، مگر با همکاری شما و یاری خدا و عزم جزمی برای بازکردن گرهها.

دولت من، دولت دولتمردان کاسب نخواهد بود. مهار تورم با افزایش تولید و رشــد، هنر است، دولت یازدهــم با ایجاد رکود، تورم را کاهش داد و این عین بیهنری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.