مسئله مهم در انتخابات پیشرو مشارکت حداکثری است

Shargh - - سیاست -

اســتاندار فــارس در گردهمایــی فرمانــداران و بخشــداران اســتان که با حضور معاون سیاسی وزیر کشــور برگزار شد، گفت: مسئله مهم در انتخابات روز 29 اردیبهشت، حضور و مشارکت پرشور و حداکثری مردم در پــای صندوقهای رأی اســت. رهبر معظم انقلاب نیز چندینبار تأکیــد کردند که برای صیانت از نظام و کشــور همه بیایند و رأی بدهند که این بســیار معنادار اســت. محمدعلی افشــانی انتخابات را یک فرصت مناسب برای تقویت نهادهای اجتماعی مانند احزاب و سمنها دانست و ادامه داد: اگر امروز احزاب قدرتمند در کشــور داشتیم، دیگر نگران مسائل قومی در شــهرها نبودیــم، چراکه در زمان نبــود حزب، این قوم و نژاد و شــهر و شهرستان است که جایگزین آن میشود. او افزود: «اگر احزاب قدرتمند داشته باشیم، مردم بهطور طبیعی به آنهــا مراجعه میکنند و این دستاورد اجتماعی بشر است. در زمان حضور احزاب، خــرد جمعی جای خِرد فردی را میگیرد و جامعه با خرد جمعی اداره میشود و این فرصتی است که باید از آن استفاده کرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.