شكست تطهیبرزگشسات مزردييك هر « فتاهب مودلاكنجومي»

Shargh - - اقتصاد -

شرق :

«بازگشــت مردی که رفته بود»؛ این جمله وصف عادلانــه حال و روز قالیباف اســت که در مناظره ســوم مانند «بگمبگم» راه انداخته بود. دو ســند را به تقیلد رو به دوربین گرفت. ســندهایی که براساس ادعای قالیباف، مربوط به زمینهای واگذار شده به روحانی و جهانگیری اســت. او با این ســندها، پروژه تطهیر امــاک نجومی را کلید زد؛ نقطهضعفی بزرگ که قالیباف با تمام تاشــش نتوانست آن را در چشــم مردم کوچک جلوه دهد. او در گام نخست پروژه تطهیر، خطاب به جهانگیری ادعا کرد که «اماک نجومی را چه کسی برده؟ شخص جنابعالی. آقای جهانگیری شــما از این دولت وقتی که وزیر بودید همیــن زمینی که الان در ونک هســتید در منطقه ســه، آمدید 385 متر زمین را در دهه 80 متری 140 هزار تومان گرفتید، بعد ما امــاک نجومی )را دزدیدیم(؟ ما )اماک را( به کارگر رفتگر براســاس ضوابــط و مقررات دادیم». قالیباف ســپس خطاب بــه روحانی ادامــه داد: «آقای روحانی وقتی جنابعالی حدود 800 متر زمین به قیمت متری سه هزار تومان در سال 70 میگیرید؛ حتما شجاعت برخورد با متخلف را ندارید و این درد کشور است».

ادعایپوچقالیباف

قالیباف چندین مرتبه ادعــای ارزانبودن زمینهایی را که در گذشــته به روحانی و جهانگیری فروخته شده، تکــرار کــرد. در ســال 67 روحانی زمینــی را به قیمت دومیلیــونو 300 هزار تومان خریــداری کرده که قیمت در همان ســال همیــن بود. حتی این قیمــت گرانترین قیمت در آن ســالها محسوب میشده است. همچنین براســاس آمار بانک مرکزی، در سال 77 قیمت متوسط یــک متر خانــه در تهران دقیقــا 150 هــزار تومان بوده اســت درحالیکه جهانگیری همان ســال هر متر مربع را 138هزارو 750 تومان خریداری کرده اســت. این آمار نشــان میدهد جهانگیری خانه را در آن سال نزدیک به قیمت واقعی خریداری کرده است.

کاهش قاچاق به 12 میلیارد دلار

موضوع قاچاق در مناظره سوم هم تکرار شد. باز هم نامزدهــای اصولگرا از افزایش قاچــاق که مانعی برای تولید و اشتغال است، گفتند. براساس آمار قاچاق از سه میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار در دولتهای نهم و دهم افزایش یافت. در دولــت یازدهم 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار در سال 95 کاهش یافت. رئیسی و قالیباف بارها در بحث جلوگیری از قاچاق سعی کردند دولت را مقصر جلوه دهند؛ درحالیکه براساس اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم وظیفه قوه قضائیه است.

خراسانخاستگاهمؤسساتمشکلساز

قالیبــاف در بخشــی از مناظره به عملکــرد دولت در برخورد با مؤسســات بدون مجوز خــرده گرفت و از سپردهگذاران کاسپین گفت. لیاز، کارشناس اقتصادی در پاســخ به این ادعا میگوید: «هشدار راجع به مؤسسات ثامنالحجج و میزان از ابتدای دولت روحانی داده شــد و اگر بانک مرکــزی اقدام مؤثری نمیکرد و قوه قضائیه را راضی نمیکرد ورود کند، نظام بانکی از هم پاشــیده بود». مهدی پازوکی هم که کارشــناس اقتصادی است در گفتوگو با پایگاه اطاعرسانی دولت، گفته: «بسیاری از مؤسسات مشکلســاز از خراسان ریشه گرفته و بانک مرکزی در چهار ســال دولت روحانی در ساماندهی این مؤسســات خوب عمل کرد. دولتی که مورد وثوق آقایان بود در دوران خود چه کرد؟».

بیاطلاعیمیرسلیم

کاندیداهــای اصولگرا در ادامــه تخریبهای خود، از واردات گفتنــد که بیرویه در حال انجام اســت و آن را بزرگترین مانع اشــتغال معرفــی کردند؛ درحالیکه براساس آمار در دولت روحانی بعد از 37 سال صادرات از واردات پیشی گرفت. این دستاورد بزرگ در سال 94 به دست آمد. اولین ماه سال 96 هم نشان میدهد این روند ادامه داشته و همچنان صادرات از واردات بیشتر است. برایناساس تراز تجاری ایران به میزان 375 میلیون دلار مثبت برآورد میشود. در چنین فضایی میرسلیم دولت را به عدم حمایت از صادرات متهم میکند.

ادعایمالیاتیرئیسی

از عجایــب روزگار آنکه رئیســی از مالیات صحبت میکنــد و بــه دولــت انتقــاد میکنــد کــه تولیــد و تولیدکنندگان را تحت فشار پرداخت مالیات قرار داده؛ درحالیکه او که بر مسند ریاســت بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشــور تکیه کرده، مالیــات نمیپردازد. حتی دولــت را متهم میکند که از بنگاهها مالیات نمیگیرد. این ادعای رئیســی در حالی مطرح میشود که مالیات بنگاههــای کوچک و متوســط در ســال 95 براســاس اظهارنامه سال 94 پرداخت میشود.

بزرگترین فسادها در زمان معاونت رئیسی

در خال مناظره از فســاد، بسیار گفته شد. بزرگترین فسادهای قرن تاریخ ایران و شــاید هم جهان در دولت قبل رخ داد. بابک زنجانی با 3.8 میلیارد دلار بدهی )با ســود دیرکرد محاسبهشــده( و مهآفرید خسروی با سه هزار میلیارد دلار محصول دولت قبلی بودهاند. درست زمانی که رئیســی از ســالهای 83 تــا 93 معاون قوه قضائیه بوده است؛ قوهای که به گفته کارشناسان نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد.

پاداشهای میلیونی در بانک آقای شهردار

قالیبــاف از روز اول خــود را حامی 96 درصد و دولت را چهار درصدی نامیده اســت. در خال مناظره، قالیباف، جهانگیــری را به دادن پاداشهــای میلیونی متهم کرد. اما قالیباف از هبه 350میلیونی که هفته گذشته از سوی حافظی، عضو شــورای شــهر تهران رونمایی شد چیزی نگفــت. دیروز در خال مناظره و بعــد از طرح این اتهام، صورت مالــی بانک شــهر، بانک زیرمجموعه شــهردار تهــران که مربوط به ســال مالی منتهی بــه 93 بود، در فضای مجازی دست به دست شــد. برایناساس پاداش هیئتمدیره برای این ســال 11.9 میلیارد ریال بوده است. جالب آنکه این رقم در صورتهای مالی ســال 91 حدود ســه میلیارد ریال محاسبه شــده و جالبتر آنکه در این صورتهای مالی هزینه آبدارخانه و پذیرایی این بانک در ســال 91 حدود 7.4 میلیارد ریال بوده که با رشــدي قابل ماحظه به 17.7 میلیارد ریال در سال 93 رسیده است. به جز این، ســایت انتخاب دیروز بخشنامهای را بر خروجی خود قــرار داد که مأموریت دســته جمعی مدیران بانک شهر در تعطیات عید فطر سال 95 حدود 700 هزار دلار آب خورده است. براساس این سند، این مدیران به شهر ژنو که گفته میشود گرانترین شهر جهان است، رفته بودند.

روحانی اسامی را از جیب احمدینژاد درآورد

قالیبــاف در ادامه نظریه چهار درصد در برابر 96 درصد خود، به تسهیات پرداختی اشاره کرد. او با طرح این پرسش که 500 هزار میلیارد تومان وام به چه کسی داده شده است؟ ادعا کرد که چهاردرصديها وام گرفتهاند گشتی در آمارهای بانکــی نشــان میدهد 400 هــزار میلیارد بــه بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است؛ درحالیکه قالیباف از روز اول مدعی پرداخت تســهیات کان به چهار درصدیهاست. بد نیســت اینجا به جیب احمدینژاد هم اشاره شــود که چندین بار ادعا کرد اســامی دانهدرشتها را در جیب دارد، اســامیای که هرگز منتشر نشدند. دولت فعلــی آنها را از جیب احمدینژاد درآورد و به قوه قضائیه فرســتاد. ضمنا آن چهار درصدیهایی کــه قالیباف به آن اشاره میکند، در دولت قبل توانستند وامهای کان بگیرند و آنها را با قلدری نپردازند. براســاس آمار بانک مرکزی در ابتــدای دولت نهــم، مطالبات معوق بانکهــا چهار هزار میلیارد تومان بود که در پایــان دولت محمود احمدینژاد به 92 هزار میلیارد تومان رســید. یکی از تحلیلگران ارشــد و از مدیران ســابق بانکی از فساد بزرگ شهرداری در بانک سرمایه گفته اســت. براین اســاس در مقطعی شهرداری 40 درصد ســهام بانک سرمایه را در اختیار داشت. بعد این ســهام را به آقایی واگذار کرد. همچنین این شخص زمانی که شهرداری در این بانک سهامدار بود، وامهایی گرفت که هنوز آنها را پس نداده است.

دروغبزرگتعطیلیبنگاهها

رویه برخی از خبرگزاریهای همســو با کاندیداهای اصولگرا، در مناظره هم ادامه یافت. برخی از آنها مدعی تعطیلی بنگاهها در دولت یازدهم شــدند. براساس آمار رســمی، 12 هزار بنگاهها با شــروع رکود در دولت دهم تعطیل شــدند و این روند در دولــت یازدهم هم ادامه یافت و پنج هزار بنگاه تعطیل شــدند. اما دولت یازدهم توانست پنج هزار بنگاه را احیا کند.

رد افزایش فقر در دولت یازدهم

رئیسی در مناظره ادعا کرد که فقر در این دولت زیادتر شده. اما با بررســی آمار، این ادعا بهراحتی رد میشود. )رجــوع به نمــودار صفحــه 18( از ســوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشــی اعام کرد هدفمندی فقرا را فقیرتر کرد. همچنین در بخشی دیگر رئیس ادعا کرد، این دولت در اوایل امسال به خاطر انتخابات یارانه فقرا را ســه برابر کرده؛ درحالیکــه این موضوع تکلیف مجلس بوده است.

صحت آماری خروج از رکود

رکــود هم در خــال مناظره مطرح شــد و برخی از نامزدها ادعا کردند هنوز در رکود هستیم. براساس آمار، رشــد صنعتی از منفی هشت در سال 91 به مثبت چهار در سال 95 رسیده و این نشانه احیای بنگاههای اقتصادی است؛ این یعنی آغاز خروج از رکود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.