بهزودی پرده از اسرار برمیدارم

Shargh - - اقتصاد -

کرســنت، پتکــی شــده در دســت یکــی از کاندیداهــای ریاســتجمهوری تــا بــا آن دولت را بکوبــد. در ایــن میــان گویا امنیــت ملی هیچ جایگاهی ندارد و صرفــا منافع گروهی و جناحی اســت کــه باید تأمیــن شــود و دیگر هیــچ. یک روز قبــل از ایــن مناظره، بیــژن نامدارزنگنه، وزیر نفــت، از حجتالاســام ابراهیم رئیســی، نامزد دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری، خواست از مشاور ارشدش بپرسد در جلسه شورای امنیت ملی درباره پرونده کرســنت چه گذشــته است تا اظهارات نادرســت و خاف واقع بــر زبان نیاورد. او در پایان این گفتوگو هم هشــدار داده بهزودی از بســیاری از اسرار که ســالها فداکارانه بر آنها سرپوش گذاشته، با درنظرگرفتن منافع ملی، پرده برخواهد داشت.

رئیسی از مشاور ارشدش در شورای عالی امنیت ملی بپرسد

به گــزارش ایرنــا، وزیر نفــت در گفتوگویی کوتاه در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهار کرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی، مشاور ارشــد خود، بخواهد توضیح دهد در جلســه آذرماه 1391 شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرفهایی ردوبدل شده و چه تصمیمهایی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: همینطــور از جلیلی بخواهند دربــاره نامــهای که در 25 اســفند ســال 88 به رئیسجمهوری وقت درباره کرسنت نوشته است و پاســخ رئیس دولــت دهم نیز توضیــح دهد تا شــاید این نامزد انتخاباتی در بیان هر حرفی کمی محتاطتر عمل کنند.

بعید است جلیلی فراموش کرده باشد

وزیر نفت در پاســخ به این پرسش که رئیسی، نامــزد دوازدهمین دوره انتخابــات، ادعا کردهاند دولــت یازدهم به دنبال مذاکره با کرســنت بوده، اظهار کرد: خوب اســت رئیســی دراینبــاره نیز از مشــاور ارشدشان بپرســند که چه کسی دنبال مذاکــره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بهطور مکرر دچار اشــتباه در گفتار نشــوند. زنگنه افــزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی بــه خاطرش نیامد، ما آمادهایم بخشــی از این اطاعات را برای یادآوری ایشان و اســتحضار ملت ایران منتشر کنیم؛ اما بعید است جلیلی ماجرا را به خاطر نیاورند.

از زاکانــی و بذرپاش بپرســید اعــداد نجومی خسارت را با چه هدفی بیان میکنند؟

وزیــر نفت اضافه کرد: ما نیــز مانند این نامزد انتخاباتــی معتقدیــم دینــاری نباید به کرســنت پرداخت شــود؛ اما به رئیســی توصیه میکنیم از اعضای فعال ســتاد خود مانند زاکانی و بذرپاش، بپرســند آن اعداد نجومی را کــه برخاف منافع ملی معتقدند بهعنوان خســارت باید به کرسنت پرداخت شــود، بــه تحریک چه کســانی و با چه هدفی بیان کرده و میکنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیســی که گفته است «دولت عدهای را که در پرونده کرســنت محکوم و انفصال از خدمت شــدهاند، دوباره به کار گرفته اســت» نیز گفت: مگر میشود کســی از خدمت منفصل شده باشــد و دوباره بتوان او را در دولت به کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده از سوی کدام دستگاه رسمی نظام تأیید شده است؟ کدام حکم قضائی به ما اباغ شــده که اجــرا نکردهایم؟ وی گفــت: این پرونــده هنوز مفتوح بوده و از ســوی ذینفعان تقاضای اعاده دادرســی شده و پرونده در مسیر رســیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما اباغ نشــده و عجیب است رئیسی بهعنوان فردی که سالها در کســوت قضاوت بوده، چنین ســخنی میگوید! آیا ایشــان اینچنین میخواهد از حرمت اشــخاص که پاســداری از آن در قانون اساســی از وظایف رئیسجمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب اســت نامزد دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری به این پرســش پاســخ دهد چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشــده، ایشــان خود را محق میدانــد او را محکــوم و از خدمت منفصل کند؟ وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هســتیم عدهای در دوره گذشــته مانند موضوع پرونده هســتهای، در کرســنت هم با بیتدبیری عمل کرده و کشــور را گرفتار معضلی کردهاند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مدنظرشــان به ریاســت جلیلی، هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجهاش محکومیت شــرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد. البته اگر این نامزد انتخاباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشــن نشــد، باز هم ایشــان را به صورتجلسه مذاکرات جلســه آذر 1391 شــورای عالی امنیت ملی ارجاع میدهیم.

وی تصریــح کرد: بــهزودی مطالب بیشــتری را درباره ایــن پرونده در مصاحبــه مفصلی بیان خواهم کرد و از روی بســیاری از مسائل که در این ســالها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملــی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی، پرده برخواهم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.