مناظره، نمایش ژرفای بیسوادی 3 کاندیداي اصولگرا بود

Shargh - - اقتصاد - سعید لیلاز*

در ایــن مناظره تــراز نوینی از دروغگویــی در نظام جمهوری اســامی به نمایش گذاشــته شــد و بــه ثبــت رســید. هم آقــای میرســلیم، هــم آقای رئیســی و هم آقای قالیباف نشــان دادند که برای رســیدن به قدرت چگونــه حاضرند اخاق را زیر پا بگذارنــد و برای کمرنگ جلوهدادن بیسوادیشــان دروغ بگویند. مناظره ســوم، نمایش عمق و ژرفای بیســوادی اقتصادی این ســه نفر بود. اتفاقا همین بیسوادیشــان نشــان داد کــه هرچه راجــع به ناتوانیهــای دولــت در حوزههای اقتصادی ســخن گفته بودند، تنها دروغ و شــعار بوده اســت. همه سخنانشــان در حوزههای رکود، بیتوجهی به معیشت مردم، فساد و... تنها شــعار بوده اســت. جناح مقابل که در این مناظره به شکل کامل بیبرنامه و بیهویت ظاهر شــد، دســتآویزی جز دروغپراکنی نداشت. اتفاقا در واکنش به همین گفتمان حاکم بر اصولگراها، آقای هاشمیطبا اشاره دقیقی به این موضوع کرد که اگر فردی از موضوع فقر فیلمی بســازد، به او خواهید گفت سیاهنمایی میکند؛ چطور در این مناظره به این آسانی ســیاهنمایی میکنید؟ این مناظره نشان داد که ســه کاندیــدای اصولگرا هیچ درکی از اقتصــاد ندارند. آنها حتی نمیدانند که در ترمینولوژی اقتصاد رکود به معنای دو فصل متوالی است که رشــد اقتصاد صفر یا کمتر از آن باشد. متأســفانه آقای رئیسی حتی آمار را هم به درستی مطالعه یا حفظ نکرده بود؛ چراکه همه آمارهایش اشتباه بود. بهگمان من این مناظره از ســوی سه فرد اصولگرا مظهر بیتسلطی، بیاخاقی و نترسیدن از دروغگویی به مردم بود. آیا شــیرازه اصلی دولت احتمالی اینها بر این روش اســتوار اســت؟ در جناح مقابل، آقای هاشمیطبا نمایش شــرافتمندی و اخاق و اصالت بود. آقای روحانی که در دو مناظره پیشین ضعیفتر عمل کرده بود، توانست بهخوبی از پس مناظره برآید و ضعف اطاعرسانی چهــار ســال گذشــته دولت را بــه نوعی پوشش داد. آقای جهانگیری اما پدیده این انتخابات است؛ او امروز مسلطترین فرد به اقتصاد ایران، در ایران و چه بســا در همه جهان است. هیچکس به اندازه او ساختار اقتصاد ایــران را نمیشناســد. جمهوری اسامی امروز یک تکنوکرات مسلمان دارد که هم با عدد و رقم آشــنا است و هم در نظریه و تئوری قوی اســت. او بهراســتی سرمایه این نظام است و میتوان با افتخار از این مرد عمل نام برد.

* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.