شعارها و وعدههای طیف مخالف دولت زاییده جهلشان بود

Shargh - - اقتصاد - پويا جبلعاملی*

این مناظره بهخوبی نشان داد طیف مخالف دولت، نهتنهــا هیــچ برنامــه و نقشهای برای راهبردهای اقتصــادی نــدارد، بلکه هیــچ تصوری هــم از علم اقتصــاد ندارنــد؛ این ســخن در واقع میتواند چکیدهای از مناظره شــب گذشته باشد. شاید بتوان شش کاندیدای ســه مناظره گذشــته را به دو گروه حامــی دولت و گروه منتقد تقســیمبندی کرد. مناظره آخر که اتفاقــا اقتصادی هم بود، آشــکارا و بهوضوح نشان داد آنچه منتقدان دولت بهعنوان شعار، وعده و وعید یا حتی حمله به دولت اســتفاده میکنند، به شــکل بیپایه، بدون برنامهریزی و در یک کام روی هواســت. این مناظره بهروشنی نشان داد کاندیداهایی که سخن از افزایش دوونیمبرابری درآمد کشور، ایجاد پنج میلیون شغل یا ارائه تسهیاتی، مانند یارانه میگویند، برنامهای برای اجرای وعدههایشــان ندارند. ادبیات گروه منتقد دولت در مناظره شب گذشته یادآور ادبیات هشت سال پیش بود؛ گویی با همان رویکرد بیبرنامــه به اقتصاد، میخواهند آرای عمومی را جــذب کنند. دقیقا در دولت آقــای احمدینژاد هم در یک جلســه نشســتند و گفتند 45هزارو 500 تومان بین مردم توزیع میکنیم؛ بیبرنامه؛ بدون ارزیابی؛ بیهدف.

کاندیداهــای مخالف دولت، حتــی نمیدانســتند که چگونه میتوان منابــع یارانهای را که میخواهند بین مــردم توزیع کنند، بهدســت آورند. به نظر میرسد این سخنان گفته میشود تا از رأی مردم استفاده شــود و تنها بر صندلی ریاســتجمهوری بنشینند؛ درحالیکه مردم با واقعیت اقتصاد مواجه شدهاند؛ 45هزارو 500 تومان برابر تورم 40درصدی اســت. همانطور که اشاره کردم این مناظره بهخوبی نشان داد طیف مخالف دولت، نهتنها هیچ برنامه و نقشــهای برای راهبردهای اقتصادی نــدارد، بلکه هیچ تصوری هم از علم اقتصاد ندارند. به گمان من، وقتی کسی دانشی از علم اقتصاد ندارد و وارد یک مناظره اقتصادی در ســطح اداره کشــور میشــود، تاش میکند تا بحث را به سطوح شخصی، شایعات و سخنان بیپایه و اساس بکشاند. این همان بیراههای است که اتفاقا در برخی نقاط تاریخ، سیاستمداران از آن نتیجه گرفتهاند. نمونه آن انتخاب آقای ترامپ در آمریکا یا بحث دادن یارانه بود که آقای احمدینژاد با آرای بسیاری را جذب کرد. این استراتژی حتی درباره آقای رئیسی که به نظر میرسید به سوی چنین فضاهایی نرود هم در این مناظره بهکار بسته شــد. در واقع کاندیداهای گروه مخالف دولــت، بههیچروی نمیخواســتند وارد عمــق مباحث اقتصادی شوند؛ اینها ادبیات اقتصادی بلد نبودند و تاش کردند ضعفشان را با ورود به حوزههای شــخصی و تهمت و افترا پوشــش دهند. در مقابــل، افراد طیف دولت تا جایی که برایشــان مقدور بود، به توضیح و تفسیر برنامهها و مباحث اقتصادی پرداختند؛ چراکه آنها ناچار بودند بخشــی از زمان خود را به دفــاع از خود بپردازند. این مناظره به مردم نشــان داد شــعارها، وعدهها و انتقادها از دولت، بیش از آنکه از علم بیاید، از جهل ناشی میشود.

*اقتصاددان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.