تعرفه ارتباطات در دولت تدبیر و امید کاهش یافت

Shargh - - اقتصاد - ادامه در صفحه 18

وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در پاسخ به دیدگاه یکی از کاندیداها در مناظره سوم تلویزیونی درباره افزایــش قبوض تلفــن، اطاعیهای صادر کرد. در این اطاعیه آمده اســت: «دولت تدبیر و امیــد در دو مرحله تعرفه اینترنت را حدود پنجاه درصــد کاهــش داد. نرخ اینترنت ثابت در ســال ‪34 ،1392‬ هزارو 287 ریال بوده اســت و اکنون به 15هزارو 400 ریال رســیده است و در شهرستانها نیز نــرخ اینترنت ثابت در ســال 1392، 35هزارو 236 ریال بوده اســت و اکنــون نیز به 9 هزارو 60 ریال رســیده است. همچنین با اجرائیشدن طرح هم کدسازی در سراسر کشــور، هزینه تلفن ثابت مخصوصا در شــهرهای کوچک کاهش چشمگیر پیــدا کــرد. با اجرای طــرح هم کدســازی هزینه تلفــن در شــهرهای داخل یک اســتان بهصورت داخل شــهری محاسبه شده و تقریبا یک سوم شد همچنین در شهرهای دورافتاده هم کاهش بیش از 50 درصد داشــته اســت. بهعبارتی مکالمات بینشــهری بهعنوان درونشــهری محاسبه شده و هزینه مکالمــات مردم بهشــدت کاهش یافته است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.