«خنگرانطيرخو» وازععدهدهاههصاادييب رنخيك جاندويدامهايلامكردند

Shargh - - اقتصاد -

انتخابــات دوازدهم ریاســتجمهوری در شــرایطی برگزار میشود که اقتصاد ایران با شرایط و مسائل ویژهای در عرصههــای گوناگــون داخلــی و بینالمللی مواجه اســت. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهــه 80 و اوایل دهه 90، مســائل متعددی را فراروی اقتصــاد کشــور قرار داده اســت. در ایــن دوره عملکرد ضعیف شاخصهای مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشــتغال و بهرهوری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشــور با بســیاری از کشــورهای همتراز خود شــده اســت. تداوم این وضعیت میتواند شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقهای خود به دنبال داشــته باشد. از سوی دیگر، در ســالهای اخیر تلاشهای قابل تقدیری در جهت بهبود عملکــرد اقتصادی و جایگاه بینالمللی کشــور صورت گرفته اســت. با توجه به شــرایط جدیــد بینالمللی در کنار مسائل جدی اقتصاد کشــور و امید به تداوم تعامل ســازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشــگاههای کشــور فارغ از جناحبندیها و انگیزههای سیاســی، لازم دانســتیم نکاتــی را بــه اختصــار درباره وعدههای اقتصادی نامزدهای محترم ریاســتجمهوری به مردم هوشمندِ ایرانِ ســرافراز و نامزدها عرض کنیم. یکــی از مهمترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشــور نگاه کوتاهمدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشــور است. این مسئله بهویژه در فضای انتخاباتی کشــور که حزبمحور نیســت، خاصه در زمان انتخابات ریاســتجمهوری شــدت مییابد. به همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعدههای مردمپسند مســابقه میگذارند. متأســفانه بســیاری از این وعدهها کارشناسیشــده نبوده و اجرای آنها در تضاد آشــکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهمترین نشانههای واضح واقعینبودن این وعدهها، عــدم ارائه برنامه مدون برای روشــنکردن نحوه اجرا، ســکوت معنادار در مورد روش تأمیــن منابع مالی، نحوه شناســایی دریافتکنندگان این حمایتها و روشهای کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است. متأسفانه این وعدهها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامههای راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور مینماید. فاصله معنادار اقتصاد کشــور با اهداف ســند چشمانداز 1404 با وجود پشتسرگذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامههای چهارم و پنجم توســعه خود گویای این وضعیت اســت. متأسفانه همانند گذشــته اینبار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محتــرم انتخابات ریاســتجمهوری در طرح وعدههای ســرابگونه و نجومی بر مبنای پخش پول هســتیم. این در حالی اســت که طرح و اجرای برخــی از این وعدهها یا پیشــنهادهای غیرقابــل تحقق، گذشــته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها میتواند به آســیبهای اجتماعی غیرقابل جبران و بیثباتکننده نظام سیاسی کشور منجر شود. طرح و اجرای این وعدهها گذشــته از جنبههای اخلاقی، اجتماعی و سیاســی آنها، از دیدگاه اقتصادی به دلایل متعددی نادرســت اســت. توضیح ایــن دلایل خارج از حوصله و هــدف این بیانیه است. اما در ادامه به چند نکته مهم اشاره میشود.

اجــرای این وعدهها بعضــا خارج از اختیــارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اســناد بالادستی از جمله سند چشمانداز و برنامه ششم است.

دانش اقتصاد نشان میدهد که نمیتوان در بلندمدت از طریق سیاستهای حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاســتهای حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیبپذیر جایگاه متفاوت و برجستهای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت اســت که رشد اقتصادی و اشــتغال فراگیر و پایدار، تنها راهحل اساسی فقرزدایی است.

آثــار تورمی اجرای این وعدهها کــه افزایش ناگهانی نــرخ ارز و کاهــش شــدید ارزش پول ملــی را به دنبال خواهد داشت، به بیثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل ميکند.

تجــارب جهانی نشــان میدهد که اجــرای اینگونه سیاســتها اگرچه ممکن اســت در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیبپذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به ســبب تحمیل آثار منفی اقتصــادی، فقرا و طبقه آســیبپذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشــار مرفه جامعه، بهرهبــرداران نهایی اجرای این سیاستها خواهند بود.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.