هشدار 50 اقتصاددان در مورد «جنگ»

Shargh - - اقتصاد -

شرق: روز چهارشــنبه گذشــته 50 اقتصاددان با انتشــار بیانیهای، حمایت خود را از ریاستجمهوری حســن روحانی اعلام کردند. آنها پنــج دلیل را برای حمایــت از روحانی طــرح کردند کــه مهمترین آن بنــد چهار و پنج اســت که در ادامه آورده میشــود:

در دوره نخســت ریاستجمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی، ائتلاف جهانی برای امنیتیسازی، کشــورمان در عرصــه بینالمللی را بــا موانع جدی مواجه ســاخت که حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حســن روحانی بهانه کافی به دشــمنان اصلی کشــورمان- یعنی محافظهکاران در ایــالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیســتی- خواهــد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتیســازی مجدد کشورمان در سطح بینالمللی تشکیل دهند که هزینههای بس سنگینی را متوجــه رفــاه عمــوم مــردم و بهویــژه گروههای کمدرآمدومحرومجامعهخواهدکرد. حضور رقبــای اصلی جناب آقــای دکتر حســن روحانی در دولت یازدهم با توجه به مواضع مشــابه دولت قبل، معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست تشدید خواهد شد که حاصل آن رشد آسیبهای اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.

بند 4: اسامی این 50 نفر به این شرح است: بند٥:

تقــی ابراهیمیســالاری/ ســیدمرتضی افقــه / علیاصغــر بانوئــی / لطفعلی بخشــی / حمیدرضا بــرادران شــرکا / فاطمه بــزازان / صــادق بختیاری / جهان میــر پیشبیــن / مهدی تکیــه / محمدمهدی جهرمــی / مرتضــی چینیچیــان / محمــود ختائی/ جعفــر خیرخواهــان / محمد دانشــورکاخکی / علی دینیترکمانی / حمید دیهیم / محســن رنانی/ حسین راغفر / ســهراب دلانگیزان / عبدالحســین ساسان / محمد ســتاریفر / بهرام ســحابی / فرشــاد مؤمنی / عباس شــاکری / هوشنگ شــجری / مصطفی شریف / محمدحسین شــریفزادگان / حسین صادقی / علی صادقیتهرانی / حســن طائــی / کمیل طیبی / جعفر عبادی / حسین عباسینژاد / اسفندیار جهانگرد / زهرا کریمی / بهروز هادیزنوز / پویا جبلعاملی / محمدرضا یوســفی / محمدقلی یوســفی / کاظم یاوری / عباس عصــاری / عبدالرضا رکنالدین افتخاری / سیدحســن مصطفوی / لطفعلی عاقلی / نعمت اکبری / علیرضا ناصــری / کریــم آذربایجانی / مصطفی عمــادزاده / محمدحسین ادیب / کمیل طیبی / یداله دادگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.