گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی دکتر روحانی

Shargh - - اقتصاد -

در راســتای انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری و خلق حماســه پرشــور دیگری از ســوی مردم قهرمــان ایران اســلامی در برگزاری انتخاباتی آزاد، ســالم و قانونمدار، ستاد صنعتگران و مهندســان دکتر روحانی گردهمایی بزرگی جهت حمایت از ایشان در مورخ 24 اردیبهشت 96 از ساعت 18 الــی 20 در خیابان فاطمی، خیابان حجاب، خانه والیبال تهران با ســخنرانی دکتر اسحاق جهانگیری برگــزار میکنــد. بنابرایــن از عمــوم صنعتگران و مهندســان حامی حجتالاسلاموالمســلمین دکتر حســن روحانی برای شرکت در مراسم باشکوه فوق دعوت به عمل میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.