تکذیب بیاعتنایی دولت به ابلاغیه برنامه ششم

Shargh - - اقتصاد -

معــاون پارلمانــی رئیسجمهور ادعــای برخی سایتهای خبری مبنی بر بیاعتنایی دولت به ابلاغیه برنامه ششــم را کذب محض خواند و از انتشار چنین گزارشهای کذبی در آســتانه انتخابات ابراز تأســف کرد. بــه گــزارش روابطعمومی معاونــت پارلمانی ریاستجمهوری، حسینعلی امیری در اینباره اظهار کرد: دولت تدبیر و امید، دولتی قانونمدار اســت که خود را موظف به اجرای قانون میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.