9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سیاست -

مقام معظــم رهبری: حضور نظامیــان آمریکایی عامل تشنج و ناامنی در عراق است

در همایــش اصولگرایــان مجلس هشــتم؛ علی لاریجانی رئیس هیئتمدیره فراکســیون اصولگرایان شد

معاون وزیر کار: تثبیت یک میلیون فرصت شغلی در بنگاههای زودبازده

رئیسجمهور ســوریه: هرگز و طبــق هیچ توافق نامــهای از رابطه با ایــران در برابر صلح با اســرائیل نمیگذریم

رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: منطق زورگویانه استکبار منشأ مشکلات دنیای امروز است

محمد البرادعی: آمریکا باید در برابر ایران انعطاف بیشتری نشان دهد

مقــام معظم رهبری: جذب ســرمایههای ایرانیان خارج کشور ضروری است

مدیرکل آژانــس بینالملــل انرژی اتمــی: ما در راستیآزمایی فعالیتهای هستهای ایران در گذشته و حال پیشرفت خوبی حاصل کردهایم

وزرای کشــور و اطلاعــات، غیرعمدیبودن حادثه انفجار شیراز را رد کردند

خانهتکانــی در وزارت امور اقتصادی؛ پورمحمدی رفت، عرب مازار هم میرود

روبرت هانتر، سفیر ســابق آمریکا در ناتو و مشاور ارشد مؤسسه رنه: آمریکا نیازمند همکاری ایران است

آیــتالله هاشمیرفســنجانی در دیــدار با ســفیر اتریش: هرگونه پیششرط برای مذاکره غیرمعقولانه است

حســینی، ســخنگوی وزارت خارجه: رأی دادگاه تجدیدنظــر لندن مبنی بر خروج گروهک تروریســتی منافقین از فهرست گروههای تروریستی محکوم است

مقام معظم رهبری: ملت ایران یکپارچه از منافع خود دفاع میکند

احمدینــژاد در گردهمایــی نماینــدگان منتخب مجلس هشتم: دولت اهل ســرعت در تصمیمگیری و اجراست

ســخنگوی وزارت خارجه: دخالتهــای آمریکا و رژیم صهیونیســتی عامل اصلی وضعیت نابســامان لبنان است

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه: نمیتوانیم به الگوهای غیربومی و غیراسلامی متکی باشیم

داوودی، معاون اول رئیسجمهوری: اســتیضاح وزیر بازرگانی مبنای علمی ندارد

آیــتالله مصباحیــزدی: هــدف انقــلاب، احیای ارزشهای اسلامی و کمک به محرومان بود

سرپرســت معاونــت حقوقــی و مجلــس رئیسجمهور: رأی دیــوان عدالت به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت خلاف سیاســت عدالتمحوری است

کروبی خطــاب به احمدینژاد: به جای انتســاب مدیریت خود به امام زمان )عج( مشکلات را به آمریکا و خشکسالی نسبت دهید

مشــاور مطبوعاتــی رئیسجمهــور: نســبت به پیمانشکنی دانش جعفری، اغماض شده است

مصباحیمقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: به ادعاهــای دولت درمــورد تورم زا نبــودن بودجه اعتماد کردیم

مرکــز پژوهشهــای مجلــس اعــلام کــرد: چندبرابرشــدن واردات شکر همزمان با افزایش تولید داخل

بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: صرفهجویــی، نیازمنــد برنامهریزی صحیح مسئولان است

فرهنگــی، عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائی مجلس: در قبال مسئله فلســطین، ایران از این بیشتر نمیتواند مؤثر باشد

مقام معظــم رهبری: امنیت خلیجفــارس باید به دست دولتهای منطقه تأمین شود

آیتالله هاشمیرفسنجانی: ایران هیچ تبعیضی را درباره حقوق هستهای خود نمیپذیرد

سیدحسن نصرالله: برخی دولتهای عربی زیر فشار آمریکا قصد دارند ایران را مسئول بحران لبنان معرفی کنند

رئیس مجلس: اداره کشور باید براساس قانون باشد

احمدینژاد: وضعیت اقتصاد و عمران کشور نیاز به اتخاذ تصمیمات بزرگ دارد

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: هرگــز زیــر بــار محرومیت از فناوری هستهای نمیرویم

فرمانده کل سپاه: باید مواظب آسیبها و تهدیدات داخلی باشیم

سخنگوی وزارت خارجه ایران: ماجراجویی آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل استمرار درگیریهای لبنان است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.