برنامه اصلاحطلبان در کلانشهرها چیست؟

Shargh - - سیاست -

شرق: بحث فهرســتبندی جناحهای سیاسی برای ارائه در پنجمین دوره انتخابات شــوراهای شهر این روزها بیشتر از هر زمان دیگری داغ است. شایعات و گمانهزنیهای بسیاری درباره چینش این فهرستها نقل محافل خبری و سیاســی شده است. دراینمیان اصلاحطلبان با تعیین مصادیق، مسیر گزینش را برای داوطلبانی که علاقهمندند در فهرست انتخاباتیشان قرار گیرند، هموار کردهاند. مصادیقی که بناســت در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.

به گفته ژاله فرامرزیان، دبیر شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان قرار اســت شــورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان برای شورای شهر کلانشهرها و مراکز استانها رعایت شود و شوراهای استان در این مسیر همگام شــورای سیاستگذاری باشــند. دبیر شورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان با بیان اینکه برنامهها، ســوابق مدیریتی، رزومه مدیریت شهری و تخصص مهمترین فاکتورهایی است که برای ورود به فهرست اصلاحطلبان در نظر گرفته شــده اســت، ادامه داد: پس از تأیید پیششــرط اصلاحطلببودن داوطلبان هر کس که فاکتورهای مذکور را داشته باشد، شانس بیشــتری بــرای حضــور در فهرســت اصلاحطلبان شورای اصلاحطلبان در دیگر شهرها را دارند.

فرامرزیان در گفتوگو با «شــرق» از فراگیربودن چتر شــورای سیاســتگذاری در سراســر کشور خبر داد و افزود: براســاس هماهنگیهای صورتگرفته و دیدارهایی که با شــورای اصلاحطلبان اســتانها داشــتهایم، قرار شــده اســت تا آنها نیز ایــن چتر را رعایت کنند. او با اشــاره به اینکه تعداد کرســیهای شــهرها و مراکز استانها از 15 تا هفت کرسی متغیر اســت، ادامه داد: اصلاحطلبان برای دردستداشتن کرســیهای مدیریــت شــهرها در سراســر کشــور برنامهای منســجم ارائه کردهاند. او با تأکید بر اینکه شــورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان درباره افراد شــهرهای دیگر اظهارنظر نخواهد کــرد، ادامه داد: مــا فقط مصادیــق را بــه شــوراهای اصلاحطلبان استانها و شهرها اعلام کردهایم و آنها خود مستقل فهرستهای انتخاباتی را میچینند و افراد را انتخاب میکنند.

چرایی سهمیه 50درصدی زنان و جوانان

دراینمیــان فرامرزیان با تأکید بر اینکه ســهمیه 5٠درصــدی زنــان و جوانــان در فهرســت نهایــی شورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان قطعی است و حتما شــش جایگاه از فهرست ٢1نفره شورا به زنان اختصاص خواهد یافت، گفت: رسیدن به این سهمیه مدتها در دستور کار اصلاحطلبان بود و خوشحالیم که در پنجمین دوره انتخابات شــوراهای شهر تهران بالاخره این امر میسر شد.

بحــث ســهمیه 5٠درصــدی زنــان و جوانان از صندلیهای شورای شهر تهران بارها و بارها از سوی صاحبنظــران اصلاحطلب مورد تأکیــد قرار گرفته بــود که مصداق آن هم تأکیدهــای مدام محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان، دراینباره است. او پیشتر با تأکید بر اینکه حداقل 5٠ درصد فهرست اصلاحطلبان در هر حوزه متعلق به جوانان و زنــان خواهد بود، ادامه داد: انتظار میرود هم خانمهــا و هم جوانان از این سیاســت حمایت کنند و انشاءالله مشارکت جدی در انتخابات شوراها داشته باشــند. رئیس فراکسیون امید اضافه کرد: این سیاســت در ادامه راهی اســت که ما عملا از ســال 9٢ شــروع کردهایم و کمیته کارشناسی این بحث را داشت و شورایعالی هم این جهتگیری را تأیید کرد. ما در گام قبلی این سیاســت را دنبال کردیم و موفق شــدیم؛ زیرا هم خانمهایی که بــه مجلس آمدند و هم جوانان توانایی و شایستگیشــان را نشان دادند و این سیاســت در عمل جــواب داده؛ بههمینخاطر ما در این مســیر جدیتر از گذشــته جلو میرویم. در پی انتشــار چارتبندی فهرســت اصلاحطلبان برای انتخابات شورای شــهر چهرههای اصلاحطلب یکی بعد از دیگری به میــدان آمدند و از ضرورت تبعیت اصلاحطلبــان از فهرســت نهایی ســخن گفتند. به نظر آنها تنها راه پیروزی در شــورای شــهر تبعیت از فهرست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.