آینه

Shargh - - سیاست -

از اعتدال تا انتحار! جعفر بلــوری:

... در اینکه دســت دولت خالی اســت شــکی نیســت. اثبات این ادعا نیز کار زیاد سختی نیست. نگاهی به انتحار نامزد اصلی دولت در همین ســه چهار روز گذشــته و مقایســه آن با عملکرد ایشان در دو مناظره قبل، بهخوبی مؤید این واقعیت است. اگر نامزد کارنامه قابل قبولی داشته باشــد، به ســیم آخر نمیزند و اگر این کارنامه بین مردم مقبول افتاده باشد نیز، صاحب کارنامه خود را به در و دیوار نمیکوبد. با افتخار متمرکز میشود روی داشــتههای خود نه روی تخریب داشتههای دیگــران. حمله به ســپاه، ارتش، قــوه قضائیه و توانمندیهای نظامی کشورمان و اظهارات خلاف امنیت ملــی - که بعضا دســتاویزی شــده برای رژیمهای مرتجع صهیونیســتی و وهابی- و در یک کلام، ظاهرشدن در قامت یک اپوزیسیون تمامعیار نظام یعنی، دولت دســتش خالی اســت و چیزی برای عرضه نــدارد، یعنی هیجانیکردن فضا برای تعطیلکــردن عقل مردم و جمعکــردن رأی؛ البته این حالت خوشبینانه ماجراست. فردی که امنیت کشــور را بدون توجه به شرایط حساس منطقه به هم میریزد، یا فریب خورده و ناخواســته در حال تکمیل طراحی نیمهکاره دشمن هستند. یا به چیزی غیر از انتخابات فکر میکند! ...

تصویرپردازی کاندیداها و اعتراف به واقعیتها ســعید لیلاز:

... توجــه کنید که حــذف آقای احمدینژاد کوچکترین جنبشی را در جامعه ایران به اندازه تکاندادن یک برگ ایجاد نکرد و این یعنی جامعه از رادیکالیســم فاصله گرفته اســت. البته حوادثی هستند که شــوکی را به این رویکرد مردم ایــران وارد میکند. بر فرض اگر رادیکالیســم کاخ سفید بخواهد مناقشاتش با ایران را از طریق جنگ رفــع کند، در این حد میتوان گفــت که بر رویکرد مــردم ایران اثرگذار اســت. اگر درآمــد نفتی ایران سالی ٢٠٠ میلیارد دلار شود، بر این رویکرد مردمی اثر میگذارد اما باید توجه داشــت که وقوع چنین شوکهایی روز به روز در ایران نامحتملتر میشود. از دولــت ترامــپ نشــانههایی از عقلانیــت دیده میشود و هم شواهد نشان میدهد که در اقتصاد تحول یکشبه بعید است که رخ دهد. توجه داشته باشــید که در این انتخابات تمام کاندیداهای رقیب آقای روحانی در نهایت هوشیاری سعی میکنند از زیرسؤالبردن اصل برجام پرهیز کنند و طفره بروند. هیچ صدایی از آنها بلند نمیشود که بگویند برجام اشــتباه بوده اســت چراکه میدانند با بیان چنین جملاتــی کوچکترین اقبالی بین مــردم نخواهند داشــت. مگر کسانی که از اینگونه درگیریها سود میبرند. سود ملت ایران در آرامش سیاسی داخلی و بینالمللی تأمین میشــود. از این حیث تحولات جاری ایران را باید به فال نیک گرفت...

پرسشهای بیپاسخ از دولت در حوزه اقتصاد

محمدکاظم انبارلویی:

... چه تناســبی بین این پاسخها و آن پرسشهاست؟ مردم سؤال میکنند کدام خشونت، کدام دیوارکشــی، کدام آزادی و...؟ ما چه میگوییم، رئیسجمهــور چه میگوید؟! او در برابر یک استاد برجســته دانشگاه، یک روحانی برجسته و باسابقه در نظام و یک سرباز وفادار امام و رهبری و مردم که از جوانی جان خود را در دست گرفته و با دشمنان قسمخورده نظام مبارزه کرده و توانایی و قدرت خود را در سمتها و مدیریتهای بالای نظام نشــان داده اســت، قرار دارد. کارنامه سیاســی آنها روشــن اســت، مردم بهخوبی آن را میشناسند. رئیسجمهور با اهانت به رقبا، شعور سیاســی مردم را نادیده میگیــرد. او میگوید من یک حقوقدان هســتم اما حقوق رقبا و منتقدان را رعایت نمیکند و یکبار از روی عصبانیت از تریبون رسانه ملی بیپروا اعلام کرد؛ «بروید به جهنم»! ... روحانی همواره گفته به ممشای اعتدال و آرامش پایبند اســت، اما این روزها عنــان از کف داده و به مسیر خشــونت و افراط و بدزبانی و رقیبهراسی روی آورده اســت. او اگر به همین مسیر ادامه دهد نشــان خواهد داد به صف کســانی میپیوندد که انتخابات را بهانه میدانند و مقصد دیگری دارند...

مناظره رئیس دولت دهم و یازدهم

آیت قیصربیگــی:

... آقــای رئیســی وقتی از اختــلاس و فســاد حــرف میزنند منظورشــون اختلاسهــای چندهزارمیلیاردی دولت گذشــته هست یا به حقوقهای نامتعارف دولت یازدهم که اتفاقا ریشــه حقوقی آن موضوع هم به معاوناول دولت گذشــته برمیگردد اشاره دارد! قضیهای که در آن روحانی شفاف و قاطعانه عمل کرد تا بهجای خط قرمز قــراردادن کابینه و اعضای دولت ضمن بازگردانــدن مبلغ حقوقهای نامتعــارف آن رویه غلط را تصحیح نمایند و با عوامل آن برخورد کنند و از مردم هم بــدون لکنت زبان عذرخواهی کنند. آقای رئیســی وقتی دم از فقرا میزنند منظورشان وضعیت زندگی مردم ضعیــف جامعه در دولت گذشــته اســت که با دادن 45 هزار تومــان یارانه قیمــت حاملهای انرژی را تا حدی بالا برد تا عملا چند 45 هزار تومان را از جیب مردم درآورد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.