بازتاب انتخاباتدر رسانههایخارجی

Shargh - - دیپلماسی -

حملات از خط قرمزها گذشت

حســن روحانــی، رئیسجمهور ایران، در مبارزات انتخاباتی لحن تندتری به خود گرفته است و درهمینحال رقبای محافظهکار او هر کاری بتوانند برای جلوگیری از انتخاب مجدد او به ســمت ریاســتجمهوری ایــران میکنند. روحانــی که در میان اصلاحطلبــان محبوبتر از همه و کاندیدای پیشــرو در میان شش کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری است، از خطوط قرمز در سیاست ایران عبور کرده است. عبور او از خط قرمزهــا با حملات او به رقیب اصلیاش که او را متهــم به اِعمال زندان و اعدام در گذشــته کرده، رخ داده است.

رئیسجمهور ایــران در دو مناظره تلویزیونی اول که رقبای محافظهکارش به توافق هســتهای و کارکرد اقتصادی دولت حمله کردند، مجبور به اتخاذ موضع دفاعی شــد اما او کــه یک میانهرو اســت دســت به حمله متقابل بــه تندروها زد و در همیــن حــال خواهــان دســتیافتن به 40 درصد آرای تخمینی از 55 میلیون ایرانی اســت که معمولا رأی نمیدهند. روحانی در اشــاره به رئیســی که مسئول تولیت آســتان قدس رضوی ثروتمندترین مؤسسه خیریه در جهان اسلام است کــه مالیات نمیپــردازد، گفته: «مــا میخواهیم قانون در مورد همه نهادها یکســان عمل کند، ما نمیخواهیم هیچ مؤسســه و نهادی از معافیت مالیاتــی برخــوردار نباشــد. چگونه اســت که پرداخت مالیات از ســوی مردم خوب اســت اما شما مالیات نمیپردازید و پرداخت مالیات برایتان خوب نیست».

در اشــارهای فوقالعاده مهم به رئیســی در روز دوشــنبه در یک میتینــگ انتخاباتی روحانی گفته: «مردم ایران در این انتخابات اعلام خواهند کــرد آنها کســانی را که تنهــا کارشــان اعدام و زندانیکــردن معترضان بوده را قبــول نخواهند کرد». (شرق(

تأثیر جدی انتخابات در سیاست خارجی

سیاســتهای کلــی ایــران از جمله سیاســت خارجی و امنیتــی از طرف رهبر ایران و دایره مشاوران مطمئن وی براساس منافع و هویت ملی تعیین میشــود. اما این بدان معنا نیست که رئیسجمهوری منتخب یا وزیر خارجه قدرت و اختیاری نداشــته باشند. رئیسجمهوری میتواند بهطور جدی بــر فرآیند تصمیمگیریها در برخی مراحل کلیدی تأثیر بگذارد.

یک تحلیگر و اســتاد دانشــگاه سوئد در مورد اینکه ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای انتخابات با یک مقام روســیه دیدار کرده، گفت: این آســان نیســت که بگوییم روســیه در حــال مداخله در انتخابات ایران اســت اما باید پذیرفت که نتیجه این انتخابات بهشــدت برای روســیه مهم است. نفع روسیه در ایرانی اســت که هیچ روابط قابل اعتمادی با غرب نداشــته باشــد تا بهشدت ایران به روسیه برای حمایتهای نظامی و سیاسی نیاز داشته باشد.

او در پاســخ به پرســش دیگری در این رابطه که حسن روحانی همواره گفته دولتش به داشتن روابط خوب با همســایگان ایران نیــاز دارد اما با رویکارآمــدن ترامپ و مواضــع ضدایرانیاش، ایــران تا حــدی در منطقه تنها شــده و روحانی چگونــه میتواند در صورت انتخــاب دوباره این رویه را تغییــر دهد؟ گفت: «شــکی در صداقت دولــت روحانی در برداشــتن موانــع در روابط با همســایگان از جمله عربســتان و ترکیــه ندارم. امــا باید صریــح گفت کــه روحانــی نمیتواند این رویه را یکشــبه تغییر دهــد. بنابراین اجازه دهیم انتظاراتمــان را زیاد نکنیم. وی نمیتواند بهآسانی ایران را از انزوا خارج کند». (ایرنا(

رئیسی دنبال بهچالشکشیدن روحانی است

تــا چند مــاه پیــش ایرانیهای زیادی با اســم ابراهیم رئیسی آشنا نبودند. زمانی که رئیســی سال گذشــته به تولیت آستان قدس رضوی در مشهد منصوب شد، در عمل وارد بازی عرصه سیاست ایران شد. او به دنبال این است که دوازدهمین رئیسجمهوری ایران شــود و تلاش کــرده تــا خــود را بهعنــوان نامزد مســتقل در رقابتهــای انتخاباتی به تصویر بکشــد. ابراهیم رئیسی در تلاش اســت در رقابتهای انتخاباتی یــک تصویــر غیرحزبی از خــود نشــان دهد. او همچنان به دنبال بهچالشکشیدن حسن روحانی اســت. مخالفــان رئیســی معتقدند که شــغل ریاســتجمهوری برای او مناســب نیست چون تجربه سیاسی اجرائی محدودی داشته است. این منتقدان بر این باورند که سمت ریاستجمهوری جایی برای کسب تجربه نیست. مشاوران رئیسی میگوینــد، او یک برنامه جامع برای اداره کشــور دارد. مواضع او در مورد مســئله هستهای نیز در مناظره دوم مشــخص شــد. او تلاش کرده نشان دهد بســیار مصمم اســت حقوق هستهای ایران نقض نشــود و اعلام کرده اســت بایــد به توافق هســتهای احترام گذاشــت. او با بیــان اینکه این توافق نتوانســته بــه رکود اقتصادی ایــران پایان دهد، گفت حســن روحانی قــول داد که تمامی تحریمها پس از حصول توافق هستهای برداشته میشود اما این اتفاق رخ نداده است. )ایرنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.