روسیه: میان ایران و آمریکا میانجیگری میکنیم

Shargh - - دیپلماسی -

ایران، روســیه و ترکیه هفته گذشته در «آستانه» برای ایجــاد مناطق کاهش تنش در ســوریه توافق کردند. قرار اســت آنها بهعنــوان طرفهای ضامن صلح در ســوریه نحوه اجرای این توافق که از شنبه گذشــته وارد فاز عملی شده را کنترل کنند. براساس توافــق صورتگرفته چهار منطقه در ســوریه ایجاد میشــود تا آوارگان ســوری بتوانند در امنیت به آن بازگردند. نیروهای خارجی در این مناطق گشتزنی میکنند و ایستبازرسی مســتقر خواهند کرد. ایران و آمریکا که بهتازگی وارد مذاکرات آســتانه شدهاند اختــلاف نظرهایی دراینباره دارند و روســیه از آنها میخواهد تا انعطاف بیشــتری از خود نشان دهند. میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه، با تأکید بر اینکه « ایران و آمریکا باید در مســیر اجرای توافق مناطق کاهش تنش در ســوریه که هفته گذشته در آســتانه به دست آمد از خود انعطاف بیشتری نشان دهند»، گفت: «روسیه به دنبال ایفای نقش میانجیگر اســت، اگرچه اختلافاتي جدی دراینباره وجود دارد و نبایــد دراینباره دچــار توهم شــد». نماینده ویژه ولادیمیر پوتیــن در خاورمیانه افزود: «واقعا کســی فکر میکند ایران ســوریه را ترک کند؟ چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد». دراینمیان اســرائیلیها نیز نگرانند طرح ایجاد مناطق امن موجب افزایش نفوذ ایران در سوریه شــود. ازهمینرو بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی خود با پوتین، تأکید کرده اســت ایران یا حزبالله نباید در منطق امن در ســوریه اســتقرار پیدا کنند. یک مقام اســرائیلی که نامش فاش نشده به روزنامه هاآرتص گفته است: «بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی روز چهارشــنبه خود با ولادیمیر پوتین درباره توافق آســتانه برای ایجاد مناطق امن یا آنچه از ســوی ایران و روســیه مناطق «کاهش تنش» در سوریه خوانده میشود، گفتوگو کرده و با ایجاد آن مخالفتی نکرده است اما تأکید کرده این مناطق امن نباید به محل اســتقرار ایران و حزبالله بدل شوند». گفتنی است بنا بر اعلام سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه، کارشناسان ایران، روسیه و ترکیه در 10 تا 12 روز آتی برای گفتوگو درباره استانداردهای مشخص عملکرد مناطق امن از جمله ناظران و ایستگاههای بازرسی با یکدیگر دیدار میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.