برجام محور اولین گزارش کمیته اطلاعاتی سنا در زمان ترامپ

Shargh - - دیپلماسی -

مهر:

مدیر اطلاعــات ملی آمریــکا اولین گزارش جامعه اطلاعاتی این کشور در زمان ترامپ با موضوع ارزیابی تهدیدات جهانی را منتشر کرد. این گزارش در بخــش جداگانهای با عنوان «ایــران و برجام» آورده اســت: ایران به صورت رســمی اعلام کــرده در پی حفظ برجام است؛ زیرا حفظ این توافق را راهی برای برچیدن تحریمها و درعینحال حفظ توانمندیهای هستهای خود میداند. برجام همچنین باعث افزایش شــفافیت در فعالیتهای اتمی ایران شده است. ما نمیدانیــم آیا ایران بالاخره تصمیم دارد که ســلاح هستهای بســازد یا خیر. کوتس مدعی شد: از دیدگاه ما، موشکهای بالستیک شــیوه ترجیحی ایران برای شلیک تســلیحات اتمی در صورت ساخت آن است. موشــکهای بالســتیک ایران بالذات قابلیت حمل تسلیحات کشــتار جمعی WMD() را دارند و تهران در حال حاضر بزرگترین دارنده موشکهای بالستیک در خاورمیانه اســت! مدیــر اطلاعات ملــی آمریکا همچنین مدعی شــد: ایران همچنــان تهدیدی برای منافع آمریکا و متحدانش در سراســر جهان اســت؛ چراکه از گروههای مبارز با تروریسم از قبیل حزبالله، دولت اسد و حوثیها در یمن حمایت میکند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.