همکاری ریاض و واشنگتن برای مقابله با ایران

Shargh - - دیپلماسی -

ایسنا:

عبداللهبنیحیی المعلمی، نماینده دائم عربستان در ســازمان ملل، با شرکت در سمیناری در واشنگتن ضمن خصمانهخواندن فعالیتهای ایران در منطقه مدعی شــد عربستان برای مقابله و متوقفکــردن فعالیتهــای ایــران در منطقه با دولت دونالــد ترامپ همــکاری میکند. او در ادامه با اشــاره به اینکه روابط آمریکا و عربستان بسیار قوی و محکم اســت، گفت: دونالد ترامپ، رئیسجمهــور آمریکا، با انتخابکردن عربســتان بهعنوان مقصد در اولین سفر خارجیاش اهمیت تقویت روابط دو کشور را نشان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.