استیصال اسرائیل در برابر شکمهای خالی

Shargh - - جهان -

محمدعلی عســگری:

مقامــات زندانهای رژیم صهیونیســتی دو قطعه ویدئو را پخــش کردند که در آنها نشــان داده میشود «مروان البرغوثی»، رهبر زندانیان اعتصابکننده فلســطینی، مشغول خوردن تکههایــی از کیک یا یــک نوع غذای آماده اســت. هدف صهیونیستها این بود که به فلسطینی و همه جهانیان بگویند رهبر اعتصابکنندهشــان به صورت پنهانی مشــغول خوردن کیک بوده و در همان حال بقیه زندانیــان را به اعتصاب غــذا تحریک میکند! این عمل شــرورانه که درعینحال عمق اســتیصال رژیــم اســرائیل را در برابر اعتصاب غــذای زندانیان فلســطینی نشــان میداد، بازتابهای گستردهای به همراه داشــت. «فدوی برغوثی»، همســر مروان، در گفتوگویــی بــا «فرانسپرس» این عمل شــنیع را نکوهــش کرد و گفت چنیــن توطئههایی نمیتواند اراده زندانیــان را بــرای ادامه راهشــان خــرد کند. «قدوره فارس»، رئیس باشــگاه اســرای فلسطینی، نیز بــا محکومکردن چنین رفتــاری تهیه فیلمهایی از این دســت را کاملا ســاختگی دانست و گفت چه کسی توانسته است در آن شرایط امنیتی سخت برای برغوثی که در یک انفرادی بهشــدت کنترلشــده و بدون ملاقات به ســر میبرد به صورت پنهانی کیک ببرد.

26 روز پیــش نزدیک به 900 زندانی فلســطینی در زندانهای اســرائیل دست به اعتصاب غذا زدند. معمولا یک زندانی وقتی دســت بــه اعتصاب غذا میزند که راهی برای تظلمخواهی نداشــته باشــد و بــه تعبیری روشــنتر از همه جا نومیــد و به آخر خط رسیده باشــد. زندانیان فلسطینی خواستههای متعددی دارند کــه یک قلم آن اجازه ملاقات منظم با خانوادههایشــان اســت. دهها زندانی فلســطینی باوجــود گذرانــدن ســالها زندان و شــکنجه هنوز محاکمه نشــدهاند. تقریبا روزی نیســت که اسرائیل چند فلســطینی را بازداشــت نکند. بخش عمدهای از این بازداشــتیها را کودکان زیر 18 ســال تشکیل میدهد که آنها نیز بدون محاکمه در زندان به ســر میبرند و جرمشان برای مثال پرتابکردن سنگی به سوی یک خودروی نظامی اسرائیلی است.

مروان برغوثی که از رهبران برجسته جنبش فتح است در ابتدای کار با نوشتن مقالهای )که نسخهای از آن در روزنامه نیویورکتایمز نیز منتشر شد(، توضیح داد چرا زندانیان دست به این کار زدهاند. او گفت ما به جایی رســیدهایم که هیچ چارهای جز این برایمان باقی نمانده اســت. برغوثی 57ساله خود به پنجبار حبس ابد به اتهام شــروع به قتــل، تحریک به قتل و عضویت در یک سازمان تروریستی )فتح( محکوم شده اســت؛ کسی که از او بهعنوان شایستهترین فرد برای جانشــینی «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان، یاد میکننــد. برغوثی در انتفاضه اول یا همان انتفاضه سنگ بود که درخشید. اتفاقا او در آن زمان یکی از رهبرانی بود که میگفت «انتفاضه نباید مسلح شود» اما بودند کسانی که پافشاری میکردند باید حتما جوانان فلســطینی مســلح باشند و حتی دســت به عملیات انتحاری بزننــد؛ همانهایی که امروز با انتشار سند جدید بخشی از ادعاهای گذشته خود را پس گرفتهاند.

در این 26 روز گفته میشــود بخــش دیگری از زندانیــان نیز بــه اعتصابکنندگان پیوســته و اکنون تعدادشــان فراتر از هزارو 800 زندانی اســت. ابتدا مقامــات اســرائیلی ایــن حرکــت فلســطینیها را بــه تمســخر گرفتند. بعد بر آن شــدند تــا زندانیان اعتصابکننده را از بندهای عمومی به ســلولهای انفرادی بفرســتند. در مرحله ســوم تصمیم گرفتند رهبــران اعتصابکننــده را بــه زندانهــای دیگری منتقل کننــد و در چهارمین مرحله با اعزام تیمهای پزشــکی به زندان تلاش کردند به صورت غیرقانونی و از طریــق ســرنگ به زندانیــان غذا خورانــده یا با مشــاورههای روانشناســی بهگونــهای زندانیان را تحتتأثیر قرار دهند تا دست از اعتصاب غذای خود بکشند. ســازمانهای حقوقبشری این اقدام را خود نوعــی «شــکنجه روحی و روانــی» توصیف کرده و محکوم کردند. حال اســرائیلیها در اوج استیصال با تهیه فیلمهایی از این دســت میکوشــند روحیه زندانیان را در هم شکسته و بینشان تفرقه بیندازند؛ ترفندهایــی که تا به حال نتیجه معکوس داشــته و نتوانسته است خللی در اراده پولادین زندانیان وارد کند.

شــگفت اینکه در این 26 روز سازمانهای مدافع حقوقبشــری غربی واکنشــی جدی از خود نشــان ندادهاند و شگفتتر اینکه رهبران کشورهای اسلامی و عربی دســت روی دست گذاشته و به تماشای یک فاجعه انســانی نشســتهاند تا این دو هــزار زندانی اعتصابکننــده جان بــه جان آفرین تســلیم کنند و بعد مدعیان دفاع از اسلامیت، عربیت و فلسطین به هیئت پرندگان مردارخوار قدم جلو گذاشــته و مثل همیشه به جای کمک به رهایی ملت فلسطین سهم خــود را از این مصیبت تاریخی طلــب کنند. این در حالی اســت که اتحادیه اروپا واکنش نشان میدهد و برای مثال فلان اســقف مسیحی فلسطینی یا فلان سیاستمدار مسیحی لبنانی در هماهنگی با زندانیان دســت به اعتصاب غــذا میزند و فلســطینیهای بختبرگشته ساکن غزه و رامالله با آن همه مشکلات دســت به اعتصاب عمومی میزنند و مغازههایشان را میبندند تا شــاید به این وسیله بتوانند به صدای درگلوشکسته زندانیان پژواک بیشتری بخشند. شاید کسی در جایی فریادی برآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.