پاکسازی بیوقفه منتقدان

Shargh - - جهان -

پلیس ترکیه دهها نفر از کارمندان سابق بازار سهام اســتانبول را بازداشت کرده اســت؛ این بازداشتها در رابطه بــا تحقیقاتی صورت گرفته کــه درباره کودتای نافرجام جولای ســال گذشته در این کشــور در جریان است. به گزارش بیبیسی، رســانههای ترکیه گزارش دادنــد، بیش از 50 نفــر از این افــراد در جریان یورش نیروهــای پلیس در صبح روز جمعه دســتگیر و حکم بازداشت یکصد نفر دیگر هم صادر شده است.

دولت ترکیه، «فتحالله گولن»، چهره مذهبی مخالف «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه و هواداران او را به دستداشتن در کودتای 15 جولای در این کشور متهم کرده اســت و از آن زمان دهها هزار نفر را به ظن ارتباط با این جنبش بازداشت یا از کار برکنار کرده است.

در پی اعــلام وضعیــت اضطراری در این کشــور، بســیاری از مؤسســهها بــه ظــن ارتبــاط بــا گولن و نقشداشــتن در کودتــا تعطیــل شــدهاند. اردوغان و هوادارانــش جنبش گولــن را یک «گروه تروریســتی» میخوانند، اما گولن که در آمریکا سکونت دارد هرگونه ارتباطی با کودتای سال گذشته را تکذیب میکند.

منتقدان بر این باور هســتند که ســرکوب گســترده در ترکیه با هدف مقابله بــا هرگونه مخالفتی با رجب طیــب اردوغان انجام میشــود. همچنیــن یگانهای ویــژه ضد ترور در ترکیه با هجــوم به خانه یک مترجم آلمانی ترکتبار در اســتانبول او را دســتگیر کردند. این مادر ۳۳ســاله که برای یک خبرگزاری و شبکه رادیویی کار میکرده، به زندان زنان منتقل شــده است. «مشاله تولو» که با حکم یــک قاضی ترکیه به اتهام «تبلیغات تروریســتی و عضویــت در یک ســازمان تروریســتی ،» دستگیر شده بهعنوان مترجم برای خبرگزاری «اتا» که گرایشهای سوسیالیســتی دارد و همچنین یک شبکه رادیویی با گرایش چپ کار میکرده است.

مشــاله تولو بــه هنگام یــورش مأمــوران یگان ویژه ضدتروریســم همراه با پســر دو ســاله خود در آپارتمانش در استانبول به سر میبرد. هنوز در مورد سرنوشــت این کودک خردســال پس از دســتگیری مادر خبری منتشر نشده است. به گزارش وبسایت «تاگسشاو» مشاله تولو در شهر اولم، واقع در ایالت بادنوورتمبرگ آلمان متولد شده و سالهای کودکی خود را نیز در این کشور سپری کرده است. او در سال 2007 تابعیت آلمانی گرفت و بهاینترتیب از تابعیت ترک خــود صرفنظر کرد. ســایت خبــری «دیکن» ترکیه مینویســد، این خبرنگار و مترجم آلمانی جزء 16 نفری بوده است که در ارتباط با تظاهرات اول ماه می در استانبول بازداشت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.