يک گام تا «رقه»

Shargh - - جهان -

یکی از تشکیلات شورشیان سوریه که نیروهای کرد و عرب آن کشــور را دربر میگیرد، شهری استراتژیک را از تصرف گروه تروریســتی «داعش» خارج کردند؛ شهر «طبقه» در نزدیکی شــهر «رقه» پایتخت خودخوانده داعش قرار دارد. آمریکا و متحدانش که در پسگرفتن طبقه به شورشــیان کمک کردند، اکنون امیدوارند این موفقیت مقدمه آزادسازی رقه باشد.

به گزارش رویترز، «نیروهای دموکراتیک سوریه» که تحتنظارت نیروهای آمریکایی در قالب عملیات آزادســازی رقه علیه داعش میجنگند، حدود 9 روز پیش اعلام کرده بودند که بخش قدیمی شهر طبقه را در نزدیکی رقه بازپس گرفتهاند. آنان روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کردند کــه در پنجاهمین روز آغاز عملیات آزادســازی شــهر طبقه، موفق شدهاند این شــهر را به طــور کامــل آزاد کنند و پــس از آن نیز عملیات پاکســازی و مینروبی را در این شــهر آغاز کرده است.

رقه در چند 10کیلومتری پاییندســت سد فرات قرار دارد و هدف اصلی نیروهای دموکراتیک ســوریه است که از چند ماه پیش حملات خود را با پشــتیبانی هوایی آمریکا آغاز کردهاند.

«جــان دوریان»، ســخنگوی ائتــلاف جهانی علیه داعش بــه رهبری آمریــکا در صفحه توییتر نوشــت: «پس از آنکه طبقه کاملا آزاد شد، نیروهای دموکراتیک ســوریه و ائتلاف جهانی عملیــات خود را برای تصرف رقه ادامه خواهند داد .»

نبردها برای فتح شــهر طبقه چند هفته به درازا کشید. سازمان ملل درباره احتمال شکستن سد طبقه و وقوع یک فاجعه هشــدار داده است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد سلاحهای ســنگین در اختیار «یگانهای مدافع خلق»، گروهی از کُردها که در «نیروهای دموکراتیک ســوریه» نیز حضور دارد، قرار خواهــد داد. ترامپ گفت کــه این اقــدام را بهمنظور «اطمینــان از یک پیروزی روشــن در رقه» انجام داده است. ترکیه این تصمیم آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

آنــکارا از مدتها پیش از آمریکا خواســته بود که بــرای حمله به رقه به جای آنکــه روی نیروهای کُرد حســاب باز کنــد، از ارتــش ترکیه و شورشــیان مورد حمایت آن بهره بگیرد. دولت ترکیه «یگانهای مدافع خلق» در شمال ســوریه را با حزب کارگران کردستان )پکک( همپیمــان میدانــد و از ایــن واهمه دارد که بعد از آزادســازی رقه ، «یگانهــای مدافع خلق ،» سلاحهای سنگین را در اختیار پکک قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.