وعده برای افزایش بودجه نظامی تا ۲0۲3

Shargh - - جهان -

نخستوزیر بریتانیا متعهد شد اگر در انتخابات پارلمانی هشــتم ژوئــن پیروز شــود، بودجه نظامی کشــورش را هر ســاله تــا 202۳ دســتکم نیــم درصــد افزایش دهــد. به گزارش رویتــرز، ترزا می که انتظــار مــیرود در انتخابات پارلمانــی آتی پیروز شــود، وعده داده است کشور را امن نگه داشته و به وظایف انگلیس در عرصه جهانی عمل کند.

او در بیانیهای گفت: اگر در انتخابات هشــتم ژوئن پیروز شــوم، اطمینــان میدهم انگلیس به صورت مداوم دســتکم دو درصد از تولید ناخالص ملی را به امــور دفاعی اختصاص میدهد و این بودجه به صورت سالانه افزایش پیدا میکند.

نظرسنجیها نشان میدهد حزب محافظهکار بریتانیا به رهبری «ترزا می» خواهد توانســت در انتخابــات ژوئن به پیروزی قاطعی دســت یابد. به همراه آمریکا، بریتانیا یکی از پنج کشــور عضو ناتو اســت که به تعهد خود برای اختصــاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به هزینههای نظامی عمل کرده است. دونالد ترامپ بارها از سایر کشــورهای عضو ناتو خواسته اســت به تعهدات خود در چارچوب این سازمان عمل کنند.

در جــولای 2015 میلادی، جــورج آزبورن، وزیر دارایی ســابق بریتانیا، برای نخســتینبار اعلام کرد این کشــور هزینههای نظامی خود را تا سال 2021 میلادی افزایش خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.