حمله شدید ترامپ به جیمز کومی

Shargh - - جهان -

گفــــته میشــــود عــــلت اخــراج «جیمــز کومــی »، رئیس «افبــیآی،» خــودداری او از انجــام درخواســت «دونالــد ترامــپ »، رئیسجمهوری آمریکا، بوده اســت. بــه گفتــه نزدیکان رئیسجمهــوری آمریکا، ترامپ و وزیر دادگستریاش «جف سشنز» از رئیس افبیآی خواســته بودند تــا پیش از حضورش در کمیته قضایی سنا در روز سوم ماه مي کلیاتی از آنچه را که قرار است در ســنا بگوید در اختیار آنها قرار دهد. جیمز کومی این درخواست را رد کرده و به گفته منابع آگاه بهاینترتیب «این حس را القا کرده که دیگر نمیتواند بــه وظایفش عمل کند». رئیسجمهور آمریکا روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی جیمز کومی را مورد حمله قرار داد و او را «یــک آدم خودنما که توجــه دیگران را گدایی میکند» توصیف کرد. ترامپ گفت: او )کومــی( یک خودنما بود که توجه دیگــران را گدایی میکرد. در زمان او «افبيآي» دچار اغتشــاش شده بود. هم من، هم شما و هم همه این مسئله را میدانند.

او همچنیــن اذعان کرد وقتی تصمیم بــه اخراج کومی گرفته مسئله تحقیقات مربوط به ارتباط مقامهای نزدیک به او با روسیه را نیز در ذهن داشته است. ترامپ گفت: در حقیقت زمانی که من تصمیــم گرفتم این کار را انجام دهم بــه خودم گفتم این ماجرای ارتباط من با روسیه یک ماجرای ساختگی و بهانه دموکراتها برای توجیه باختشان در انتخابات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.