اسرائیل در تیررس موشکهای ماست

Shargh - - جهان -

دبیــرکل حــزبالله لبنــان به مناسبت سالروز شهادت مصطفی بدرالدین، از فرماندهان ارشــد این حــزب، تأکید کــرد تمــام مناطق سرزمینهای اشــغالی در تیررس موشــکهای حــزبالله اســت و هرگونــه ماجراجویــی بــرای این رژیم بســیار ســخت تمام خواهد شــد. به گزارش ایسنا، به نقل از شــبکه المنار، سیدحسن نصرالله در این ســخنان تلویزیونی گفت: ما اکنون در برکات و ســایه جهاد مصطفی بدرالدین و ازخودگذشتگیهای او زندگی میکنیم که در همه میادین برای دفاع حاضر بود. حزبالله راه این فرمانده شهید را ادامــه خواهد داد. دبیر کل حــزبالله لبنان در بخش دیگری از سخنانش گفت: اسرائیل در 10 سال گذشته همواره تهدید کرده به لبنــان حمله خواهد کرد و تاکنون تهدیدهای خود را عملی نکرده اســت. اگر این رژیم دســت به چنین ماجراجوییهایي بزند جنگ را به داخل ســرزمینهای اشغالی فلسطین خواهیم کشاند و هیچ نقطهای از ســرزمینهای تحت اشغال اســرائیل نخواهد بود مگر اینکه موشکهای مقاومت به آنجا برسد.

او به اعتصــاب غذای اســرای فلســطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: آیا رهبران عرب جرئت این را ندارند که از رئیسجمهور آمریکا بخواهند مســئله اســرا را حل کند. آیا اسرای فلسطینی جایی در نشست سران کشورهای عربی و اسلامی با دونالد ترامپ در عربستان ندارند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.