انفجار در پاکستان با دهها کشته و مجروح

Shargh - - جهان -

حادثــه انفجــار در نزدیکــی مرکــز ایالــت بلوچستان پاکســتان، موجب زخمیشدن معاون رئیــس مجلس ســنای این کشــور شــد و دهها کشــته و مجروح را نیز در پی داشــت. به گزارش خبرگزاری مهر، بــه نقل از الجزیره، حادثه انفجار در 50 کیلومتری «کویته»، مرکز ایالت بلوچســتان پاکســتان، تعــدادی کشــته و مجــروح برجــای گذاشت. براســاس اعلام این رسانه، انفجار بمب در مســیر خودروی حامل «عبدالغفور حیدری،» معاون رئیس مجلس ســنای پاکستان، در منطقه «مســتونگ» واقع در ایالت بلوچســتان به وقوع پیوســت؛ اما او با جراحتهایی از این ســوءقصد جان سالم به در برد. رسانههای محلی دراینباره اعلام کردند در حادثه رخداده 15 نفر جان خود را از دست دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.