ت تاگوجناز ه فیروزش۱۶۰ سام متحانهددقعیدویشکمیيم دترخخداورمیانه

Shargh - - جهان -

صلح از راه نمیرســد تا زمانی که ســودآوری جنگ به پایان نرسد. آمار فروش تســلیحات نظامــی و رقابت پرشــور شــرکتهای چندملیتی برای بازســازی مناطق جنگزده خاورمیانه در ســالهای اخیر تأکیدی اســت بر سود سرســامآور جنگ برای کشــورهای بزرگ تولیدکننده اسلحه. در صدر کشــورهایی که از قبل جنگهــای منطقهای بازارهــای پررونقی برای خود دستوپا کردهاند، ایالات متحده قرار دارد؛ کشوری که بزرگترین صادرکننده اســلحه به سرتاسر جهان است، از کشــورهای حاشیه خلیجفارس گرفته تا ویتنام و تایوان. گرچه خاورمیانه و بهویژه کشــورهای حاشــیه خلیجفارس همواره یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات نظامی آمریکا بودهاند )حدود 40 درصد صادرات اســلحه ایالات متحده به این منطقه اســت(، اما در پی ظهور داعش این بازار میان دو طرف پررونقتر شــده و ازهمینرو عربســتان سعودی و امارات متحده بهترتیب اولین و دومین مشتریهای جنگافزارهای آمریکایی بهشمار میروند. دراینمیان روز پنجشنبه پنتاگون اعلام کرد آمریکا با درخواســت امارات متحده عربی برای فروش سامانههای دفاع هوایی به ارزش دومیلیارد دلار موافقت کرده اســت؛ تصمیمــی که به ادعای آمریکا به ثبات و پیشــرفت خاورمیانه کمک میکند. به گفتــه پنتاگون این قرارداد شــامل فروش 60 ســامانه پاتریوت «پیایســی ـ ۳ » و 100 سامانه پاتریوت «جیایام-تی» اســت. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است فروش این تســهیلات در راستای سیاســت خارجی و امنیت ملی ایالات متحده است و به توانمندســازی متحد مهم این کشــور که عامل ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه است، کمک میکند.

ایالات متحده مهمترین تأمینکننده اســلحه امارات متحده عربی است و از ســال 2009 به اینسو 6۳ درصد تســلیحات عمده منطقه خاورمیانه را فراهم کرده اســت. امارات متحده عربي از بین سالهای 2011 تا 2015 یکی از 10 مشتری عمده تســلیحات آمریکایی بوده است و سال 2014 به ناگهان بودجه دفاعــی خود را دوبرابر کرد و به بیش از 22 میلیارد دلار رســاند. با ایــن همه برخی از تحرکات نظامی امارات متحده عربی در ســالهای اخیر بحثبرانگیز شــده و انتقاد فعالان حقوق بشــر را به دنبال داشــته اســت. منتقدان با اشــاره به دخالت امارات متحده در سرکوب جنبش دموکراتیک بحرین و نقش مهم این کشــور در ائتلاف نظامی عربستان در یمن، میگویند فروش اسلحه به این کشور باید کنترل شود.

امارات متحده پس از عربستان سعودی با چهار هزار نفر، بیشترین نیرو را در ائتلاف به رهبری عربســتان در یمن داشته و در اوایل جنگ بخش زیادی از بمبارانهای شــمال یمن برعهده جنگندههای این کشور بود. کشتیهای اماراتمتحده هم در محاصــره دریایی یمن نقش پررنگی ایفا کردند. علاوه بر این، امارات حضور کشورهای دیگر در این ائتلاف را هم تسهیل کرده و در این راستا برای استقرار بیش از هزار سرباز سودانی در یمن، کمکهای مالی و پشــتیبانی لجســتیکی ارائه کرده است. آمریکا در ســال 2015 میلادی که حملات هوایی عربســتان به نیروهاي حوثی در یمن آغاز شد با فروش 600 موشــک پاتریوت «پیایسی ـ ۳» به عربســتان هم موافقت کرده بود. چند روز پیش نیز خبرگزاری رویترز از تلاش ایالات متحده برای فروش میلیاردی ســلاحهایی نظیر جنگندههای «اف15» و ســامانههای فرماندهی و کنترل نبردها به عربستان گزارش داده بود.

یکی دیگر از انتقادها درباره کمک نظامی امارات به گروه مســلح تحت فرماندهی خلیفه حفتر در لیبی اســت. این گروه که براســاس گزارشها از سوی روســیه مورد حمایت قرار میگیرد، در حال مبارزه با جناحهای دیگر در لیبی است و از قبول حاکمیت دولت مورد حمایت سازمان ملل و ایالات متحده در لیبی امتناع کرده است.

با وجود همه این انتقادها به نظر نمیرسد سنگی پیش پای این قرارداد قرار گیرد. این تصمیم پنتاگون باید به تأیید کنگره برسد و وزارت دفاع آمریکا هم از کنگره این کشــور خواسته در راســتای امنیت ملی آمریکا این تصمیم را تأیید کنــد. کنگره آمریکا پیشتــر قراردادهای نظامــی بحثبرانگیزتری نظیر قرارداد فروش اســلحه به عربستان سعودی را با وجود رهبری ائتلاف خونین در یمن، تصویب کرده اســت و ازهمیــنرو موانعی جدی پیشِروی ایــن قرارداد وجود نــدارد. گرچه مبــارزه با داعش و دفــاع از خود یکی از دلایــل اصلی قــرارداد اخیر آمریکا و امارات متحده ذکر شــده، اما برخی از ناظران قدرت نظامی ایران در ســوریه و عراق را دلیل قراردادهای هنگفت کشــورهای حاشیه خلیجفارس و آمریکا میدانند و بر این باورند کشورهایی نظیر عربســتان و امارات متحده همزمان با نزدیکی ایران، ترکیه و روســیه و همکاری آن کشور در بحران سوریه نگران برهمخوردن توازن قوا در منطقه هســتند. برخی دیگر از تحلیلگران نیز تولید موشــکهای بالستیک از سوی ایران را دلیل ولع این کشــورها برای خرید اســلحه عنــوان کردهاند. امارات متحده عربی که همراه با عربســتان ســعودی از اعضای شــورای همکاری خلیجفارس اســت، با ایران بر سر مالکیت ســه جزیره واقع در خلیجفارس اختــلاف ارضی دارد و معمولا این موضوع در نشســتهای شــورا مطرح میشود و حمایت سایر اعضا از موضع امارات را در پی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.