کشف 3 گور دستهجمعی در «الانبار»

Shargh - - جهان -

مقامات عراقی سه گور دســتهجمعی حاوی بقایای اجساد غیرنظامیان و نظامیانی را یافتند که داعش در زمان اشغال استان الانبار در سال 2015 اعلام کرده بود. به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه المنار، یک مسئول پلیس عراق اعلام کرد: گور اول در منطقه صقلاویه در شمال فلوجه، گور دوم در جزیره کرمه در شــرق فلوجه و گور سوم در شهر الرمادی، مرکز اســتان الانبار، کشــف شده است. مقامــات از بقایای موجــود در گورها نمونهگیری کردهاند و گزارشهای اولیه نشــان میدهد دهها غیرنظامــی و نظامی که به دســت داعش اعدام شده بودند، در این گورها دفن شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.