تشکیل کمیسیون تحقیقات درباره تقلبات انتخاباتی در آمریکا

Shargh - - جهان -

بنــا بر اعــلام مقامهــای کاخ ســفید، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قصد دارد با امضای یک فرمان اجرائی، دســت به تشکیل کمیسیونی برای بررســی «تقلــب انتخاباتی» در این کشــور بزند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری پرس اســوفینش، یک مقام کاخ ســفید کــه نامش را فاش نکرد، گفت: قرار اســت مایک پنس، معاون رئیسجمهور آمریکا و کریس کوباچ، وزیر ارشــد دولــت ایالت کانــزاس، رهبری این کمیســیون را بر عهده داشــته باشند و کمیســیون به تحقیقات دربــاره تقلب انتخاباتــی در آمریــکا ازجمله در ایالتها و در سراسر این کشور بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.