نامه اعتراضی کرهشمالی به کنگره آمریکا

Shargh - - جهان -

براســاس گزارشهــا، پارلمــان کرهشــمالی در اقدامــی کمســابقه یک نامه اعتراضــی به مجلس نماینــدگان آمریــکا در واکنــش بــه تحریمهــای شدیدتری که واشنگتن علیه پیونگیانگ اعمال کرد، فرستاده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، براســاس گزارش یک رسانه دولتی کرهشــمالی، کمیته امور خارجه پارلمان این کشــور ایــن تحریمها را بهعنوان اقدامی «شــنیع و مغایر با انسانیت» محکوم کرده است. با وجود این، مشخص نشده این نامه اعتراضی چطور به کنگره رسیده و به چه آدرسی فرستاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.