مذاکره برای پایان اعتصاب غذای اسرای فلسطینی

Shargh - - جهان -

رئیس هیئت امور اســرا و آزادگان فلسطینی اعلام کرد قرار اســت مذاکرات میان نمایندگان اســرای فلســطینی که اعتصاب غذا کردهاند، با مســئولان اداره زندانهای اســرائیل آغاز شود. صدهــا اســیر فلســطینی در زندانهــای رژیم صهیونیستی برای بیســتوهفتمین روز متوالی به اعتصــاب غــذای خــود ادامه دادنــد. این اعتصاب در پاســخ به دعوت مــروان البرغوثی، عضــو کمیته مرکــزی جنبش فتح فلســطین، است که شــانزدهمین سال بازداشــت خود را میگذراند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.