سرمایهگذاری 40 میلیارددلاری عربستان در آمریکا

Shargh - - جهان -

صنــدوق «رفــاه ملی» عربســتان ســعودی قصد دارد در تأسیســات زیربنایــی آمریکا حدود 40 میلیــارد دلار ســرمایهگذاری کنــد. این منابع گفتند ممکن اســت هفته آینده که دونالد ترامپ، رئیسجمهــور آمریکا، از عربســتان دیدن خواهد کرد، این ســرمایهگذاریها اعلام شود. بااینحال، به گزارش بلومبرگ، هنوز دراینباره تصمیمگیری نهایی نشده و ممکن است این کار به تعویق بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.