انفجار بمب در پایتخت ایتالیا

Shargh - - جهان -

به گفته منابع ایتالیایی روز گذشته انفجاری در مرکز شــهر رم، پایتخت این کشــور، رخ داده و در این انفجار دستکم یک خودرو منهدم شده است. یک مقام پلیس ایتالیا به شبکه تلویزیونی رأی این کشــور گفت: در این انفجار کســی آســیب ندیده است و درحالحاضر وضعیت تحت کنترل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.