سند تحول بنیادین نظام آموزشوپرورش در گذر زمان

Shargh - - تخته سفيد -

حضرت آیتالله خامنــهای در دیدار معلمان و فرهنگیان در 17 اردیبهشت، با تأکید بر جدیگرفتن مسئله «سند تحول بنیادین نظام آموزشوپــرورش» فرمودند: «یک مســئله مهم دیگر، این مســئله ســند تحول است... تا کِی باید نشست تا این نظامنامههایی که گفته میشود در ذیل ســند تحول باید تحقق پیدا کند، تنظیم بشود؟ این کار باید زود انجام بگیرد. معلوم میشــود شور و شوقِ لازم نیست، انگیــزه لازم نیســت. بنده جــدا از وزیر محترم و مســئولان محترم میخواهم که مسئله تحول را جدی بگیرند».

از ابتــدای پیــروزی انقــلاب اســلامی، فکــر اصــلاح نظــام آموزشوپــرورش همواره دغدغه مســئولان آموزشوپــرورش بود، بهطوریکه یکبار در ســال 1363 و بار دیگر در ســال 1380 هنگام معرفی وزیران آموزشوپرورش به مجلس شــورای اســلامی، تغییر بنیادی نظام آموزشوپرورش سرلوحه برنامه کار وزیران قرار داشت.

در نیمههای دهه 60 اولین گام اساســی برای تغییر نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته شد و پس از چندسال تلاش صاحبنظران حوزه آموزشوپرورش «کلیــات طرح تغییر بنیادی نظام آموزشوپرورش» تهیه شــد و بعد از بررســیهای مختلف در نهایــت در تیرماه 1368 به تأیید شــورایعالی انقلاب فرهنگی رســید. برای اجرائیکردن این برنامه در اوایل دهه 70 وزارت آموزشوپرورش اصلاحاتی را در دوره متوســطه آغاز کرد که هدف آن انطباق بیشتر آموزشهای این دوره تحصیلی با نیازهای جامعــه بود و قرار بود تحولات به مقاطع دیگر تحصیلی نیز تسری یابد.

بهاینترتیــب از شــهریور1380 بهتدریــج فکر تدوین ســند ملی آموزشوپرورش با تشــکیل کمیته اصلاحات آموزشوپرورش شکل گرفــت و به پیشــنهاد کمیته اصلاحــات، همایش ملی مهندســی اصلاحــات در آموزشوپــرورش در خرداد 1381 برگزار شــد. در این همایش هزارو 360 چکیده مقاله دریافت شــد و از دستاوردهای این همایش پیشنویس اول سند و منشور اصلاح نظام آموزشوپرورش در آذرمــاه 1381 و پیشنویس دوم آن در تابســتان 1382 از ســوی کمیته پژوهشکده تعلیم و تربیت تدوین شد.

در نهایــت در تاریــخ 7/22/1383 طــرح تدویــن ســند ملــی آموزشوپــرورش بــا نــگاه راهبــردی و در راســتای چشــمانداز 20ســاله در هیئت دولت به تصویب رســید. سپس از طرف وزارت آموزشوپــرورش محمــود مهرمحمــدی بهعنــوان مجری ســند انتخاب شــد. وی کار خود را با کارشناســان و پژوهشگران مختلف در حوزههــای متنــوع آموزشوپــرورش آغــاز کــرد. کمیته طرح تدوین ســند ملی شــامل ســه کمیته بود: مطالعات نظری، کمیته مطالعــات مؤلفههای فصلی آموزشوپــرورش و کمیته مطالعات محیطی. وی در همین ارتباط در وبلاگ «صدا ســند» مینویسد: «ما تقریبا از اواخر ســال 1383 با تشکیل شــورای راهبری کار را شروع کردیم و برای پروژهای که پیشبینی میشــد ظرف مدت یک ســال به پایان برســد قریب پنج ســال وقت گذاشــتیم و حاصل کار را در مجلدات چندگانهای در سال 1388 به کارفرمایمان که، شورایعالی آموزشوپرورش بود تحویل دادیم». باوجود مشــکلاتی که این تیم داشــت، کار تدوین ســند پیش رفت تا در دیماه 1388 پیشنویس اولیه ســند با عنوان ســند تحول راهبردی آموزشوپرورش در افق 20 ساله به شــورایعالی آموزشوپرورش تحویل داده شد. ناگفته نمانــد از زمان ابلاغ مصوبه هیئت وزیــران و آغاز فعالیت تا زمانی که سند ملی شورایعالی آموزشوپرورش به تصویب رسید، وزارت آموزشوپرورش با تغییرات پیاپی که شــامل تغییر چهار وزیر و یک سرپرست در وزارتخانه بود روبهرو شد.

مهــدی نویدادهم، دبیــرکل شــورایعالی آموزشوپرورش در ارتباط با مشــکلات تدوین ســند میگوید: «یکی از مشکلات اصلی جابهجایی بنده از شورایعالی آموزشوپرورش به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بود. سازمان پژوهش یک مأموریت مشخص برای برنامهریزی درســی و تولید محتوای آموزشــی دارد. اینکه من بتوانم کل ســازمان را با کار تدوین ســند همســو و از توانمندی آن ســازمان بــرای اجرای این طرح اســتفاده کنم، مدتــی وقت من را گرفت و این یکی از مشــکلاتی بود که میتوانست تهدیدی باشد اما خوشبختانه به یک فرصت تبدیل شد».

در ســال 91 و در زمان حاجیبابایی، وزیر دولت دهم، ســندی که در این سالها کارشناسان و پژوهشگران خبره حوزه آموزشوپرورش تدوین کرده بودند دچار تغییرات شــگرفی شــد و عنوان آن به «سند تحول بنیادین نظــام آموزشوپرورش» تغییر کــرد. وی در مصاحبه با برنامه شناســنامه در تاریــخ )8/3/93( میگوید: « در زمانی که ما به آموزشوپرورش ورود پیدا کردیم عزیزان از قبل زحمت کشــیدند، اما ســند اولیهای که تهیه شد شــاید حدود 70 درصد این سند تغییر پیدا کرد».

بــا توجه بــه اهمیــت و جایگاه «ســند تحــول بنیادیــن نظام آموزشوپرورش» در نظام آموزشوپرورش و دغدغههای پیشآمده برای بزرگان و کارشناســان در ارتباط با اجرائیشــدن آن سعی داریم بهصورت هفتگی در این ستون به بررسی راهکارهای عملیاتیشدن این سند از نگاه کارشناسان این حوزه بپردازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.