رضا گفته بگفوتودگ وبا حخاناوادهضنورجاوانم م سرگتغزایک اع عهضضااییبشدهنداشرا ببخشد

Shargh - - حوادث -

شرق: خانواده نوجوان 15ساله که بر اثر تصادف مرگبار در شب عید فرزند خود را از دست دادند، اعضای بدن او را به چند بیمار که نیاز به پیوند عضو داشــتند، اهدا کردند.رضا مؤمنیشیخحســین 15ســاله از ایل بزرگ شیخ گلبهار شهرستان چرام بود که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد و با رضایت پدر و مادرش پزشکان دو کلیه و کبد او را برداشتند و برای پیوند به شیراز انتقال دادند و در بیمارســتان نمازی آن شــهر به ســه بیمار نیازمند پیوند زده شــد. نعمتالله مؤمنی پدر 45ساله رضا که هنوز داغ فرزندش تازه است از روزهای سخت مرگ پسرش و آنچه باعث شد تا تصمیم بگیرد اعضای بدن او را اهدا کند، میگوید.

پسرتان چطور دچار مرگ مغزی شد؟

تصادف کرد. چند روز به عید مانده بود، 23 اسفند 95 بود که از مدرســه به خانــه میآمد که خودرویی به او زد.

راننده مقصر بود؟ الان او کجاست؟

نه پســر من مقصر بود، سوار موتور بود و از مدرسه به خانه میآمد که ماشین به او زد. ماشین در پارکینگ و راننده هم خانهاش است. مدرسه 40متری لبه جاده بود و رضــا یکدفعه از تقاطع بیــرون آمده بود و این اتفاق افتاد.

چطور از ماجرا مطلع شدید؟

من کارگر باغ هســتم. سر زمین کار میکــردم که به مــن زنگ زدند و گفتنــد چه اتفاقی افتاده، من هم فــوری رفتم دم مدرســه و او را به بیمارستان بردم.

چطور شــد که متوجه شدید پسرتان زنده نخواهد ماند؟

رضا 9 روز در بیمارستان بود و در اولین روز فروردین هیئتی از دکترها به مــا گفتند او مرگ مغزی شــده اســت و ما میتوانیــم اعضای او را اهدا کنیم ما هم با ایــن کار موافقت کردیم و روز دوم فروردین اعضای بدن رضا اهدا شد.

رضا چند سال داشت و شما چند فرزند دارید؟

رضا 15ساله و کلاس دهم یعنی اول دبیرستان بود و من دو پســر و یک دختر داشتم که با فوت رضا فقط یک پســر و یک دختر دارم. رضا بچه آخر ما بود، پســر دیگرم 23 سال و دخترم هم 19 سال دارد.

چه شد که تصمیم به اهدای عضو گرفتید؟

شب عید بود و دکترها وقتی به ما گفتند میتوانیم اعضای بدن او را اهــدا کنیم قبول کردیم، رضا اولین مورد اهدای عضو در ســال جدید در سراسر ایران بود و ما برای رضــای خدا اعضای رضا را دادیم، یکی از مشــهد بود و یکی هم از یاسوج، الان هم خوشحالیم که حداقل اعضای بدن رضا به درد آنها خورد.

با اهــدای عضو چطور آشــنا شدید؟

از قبل آشنا بودم، در روزنامهها و اخبار دیده بودم.

توصیه شما به افرادی که ممکن است در شرایط شما باشند، چیست؟

مــن جای آنها باشــم برای رضای خــدا با اعضای عضو موافقت میکنم، همانطــور که اعضای رضا را اهدا کردم.

اطرافیــان وقتی میشــنیدند اهــدای عضو کردهاید، چه میگفتند؟

میگفتند کار خوبی کردید و تشکر میکردند.

آیا شما خودتان این تصمیم را گرفتید یا با بقیه اعضای خانواده هم مشورت کردید؟

بــا بــرادر همســرم، بــرادر خــودم، خواهــرم و پسرعموهایم مشورت کردم آنها هم نظرشان مثل من بود و هیچ کس مخالفت نکرد، گفتند خوب است برای رضای خدا چند نفر را زنده کنید.

برای مادر رضا ســخت بود که قبول کند تهتغاری خانواده دیگر نیســت اما وقتی پزشکان توضیح دادند او به لحاظ علمی مرده اســت و امکان اینکه پسرش زنده بماند وجود ندارد، در نهایت با تصمیم شوهرش موافقت کرد.

چه شد که این تصمیم را گرفتید؟

ناراحت شــدم اما وقتــی دیدم چــارهای نداریم و میتوانیــم چند نفر را زنده کنیم خوشــحال شــدم و موافقت کردم.

آیا کسی مخالف این کار بود؟

اصلا، هیچکس مخالف نبود و همه موافق بودند.

آیا پسرتان در این مورد چیزی به شما گفته بود؟

نه حرفی در اینباره نزده بود. پســرم خیلی کوچک بــود، اما بعد از اهدای عضــو فهمیدیم مدتی قبل در کلاس معلمشان پرســیده بود اگر کسی تصادف کرد چه کسی حاضر است اهدای عضو کند و تنها کسی که دســتش را بلند کرده بود رضا بود. او گفته بود حاضر است اعضای بدنش را ببخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.