از خواستگاری در ترکیه تا اخاذی در تهران

متهم که مردی جوان است وقتی با جواب منفی از سوی زن موردعلاقهاش روبهرو شد جواهرات او را سرقت کرد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی که پس از آشــنایی با زني جوان در فرودگاه، به خانه او در ترکیه رفته و ســرقت میلیونی انجام داده بــود، در خانه مجردیاش در غرب تهران دستگیر شد. به گزارش خبرنگار ما، فروردین ماه زن 30سالهای با مراجعه به کلانتری 134 شــهرک قدس به مأموران اعلام کرد که از سوي فردی به نام کاوه که قصد اخاذی از وی را داشــته، مورد سرقت و زورگیری قرار گرفته اســت. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت بهعنف» و به دستور بازپرس شعبه 11 دادسرای ناحیه 2 تهران، پرونده در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

خانــم جوان پس از حضــور در پایــگاه دوم آگاهــی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: مدتی پیش در فرودگاه امام )ره( با جوانی به نام کاوه آشنا شــدم. به واسطه شغلم در کشور ترکیه، در شهر استانبول زندگی میکنم و کاوه نیز در روز آشــناییمان در فرودگاه، قصد آمدن به ترکیه را داشت، پس از رســیدن به فرودگاه اســتانبول، از کاوه خبر نداشتم تا اینکه یک روز با من تماس گرفت و با من قرار ملاقات گذاشــت. برای بار اول، در یک رستوران با هم ملاقات کردیم و به این طریق دوســتی من و کاوه آغاز شد تا اینکه پس از گذشــت چند روز کاوه به خانه من آمد و از من درخواســت ازدواج کرد، امــا برخلاف انتظارش من با درخواســتش مخالفت کردم. همین مخالفت باعث ناراحتی شــدید کاوه از من شــد. او با من درگیری لفظی پیدا کرد؛ من نیز در مقابل از او درخواســت کردم تا از خانــهام بیرون برود و حتی خودم برای آنکه درگیری ادامه پیدا نکند، از خانه خارج شــدم. شــاکی پرونده در ادامه اظهاراتــش به کارآگاهان گفــت: زمانی که به خانــه آمدم، متوجه بههمریختگی اسباب و وسایل داخل خانه شدم. کاوه از غیبت من استفاده کرده و اقدام به سرقت طلا و جواهرات و پولهای داخل خانه کرده بود.

خانم جوان درخصوص مراجعتش به ایران گفت: پس از گذشــت چند روز از ماجرای سرقت، کاوه در چندین تماس تلفنی من را تهدید کرد که اگر مبلغ 200 میلیون تومان به حسابش در ایران واریز نکنم، تصاویر و عکسهای خصوصــی مــن را که در زمان ســرقت، آنها را نیز با خودش بــرده بود، در شبکههای اجتماعی منتشــر خواهد کرد. به همین علت تصمیم گرفتم به تهران بیایم تا شاید با صحبت با کاوه، عکسها و فیلمهای خصوصی را پس بگیرم. پس از چند نوبت تماس تلفنی، با کاوه در منطقه ســعادتآباد قرار ملاقات گذاشــتم؛ کاوه نشانی یک خانه را در کوی فراز به من داد و به بهانه پسدادن طلا و جواهراتم و همچنین عکسها و فیلمها از من خواست به آنجا بروم. زمانی که به در خانه رســیدم، ناگهان کاوه من را به زور به داخل حیاط خانه کشــید؛ گلویم را گرفت تا مانع از کمکخواستن شود و با تهدید به کشــتن من را مجبور به سکوت کرد. در آنجا بود که مجددا گوشی همراه و گردنبند طلایم را به زور از من گرفت و من را از حیاط خانه به بیرون پرتاب کرد. کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی سرانجام روز دوشنبه با مراجعه به نشــانی محل سکونت کاوه در سعادتآباد کوی فراز و با اقدامات پلیسی از حضور وی در داخل اطمینان پیدا کرده، ضمن هماهنگی با بازپرس پرونده اقدام به اجرای عملیات دستگیری متهم کردند.

در زمان دستگیری، متهم که از حضور مأموران در محل اطلاع پیدا کرد، قصد داشــت مانع از دســتگیری خود شود، اما ســرانجام در مخفیگاهش دســتگیر و به پایــگاه دوم پلیس آگهی تهران بزرگ منتقل شــد. در همان تحقیقات اولیه مشخص شد محل سکونت اصلی متهم در شهرک ولیعصر بوده و محل دستگیری، خانه مجردی متهم است.

ســرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، قسمتی از اموال زن جوان از جمله تصاویر و فیلمها که متهم قصد داشت با سوءاستفاده از آنها اقدام به اخاذی 200میلیونتومانی کند، کشف شد.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی در پایان گفت: متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به سرقت اموال شاکی پرونده اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی از متهم، پس از صدور قرار قانونی از ســوی بازپرس پرونده در دســتور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.