پنج قاره

Shargh - - حوادث -

کشف صدها قبضه چاقو در مدارس انگلیس گاردین:

نتایج بررســی منتشرشــده در انگلیس نشان میدهد: در مدت 18 ماه صدها قبضه چاقو در مدارس سراسر این کشــور کشف و ضبط شده است. صدها قبضه چاقو از جمله ســلاحهایی است که در مدارس انگلیس کشــف و ضبط شده که طبق اعلام پلیس این کشور افزایش تعداد جوانانی که با خود این ســلاح را حمل میکنند، نگرانکننده است. آمارهای پلیس انگلیس نشان میدهد: همچنین در کشفیات انجامشــده ســلاح چاقو از کودکانی گرفته شده که حدود پنج ســال داشــتهاند. علاوه بر این، در فاصله آوریل 2015 تا شــروع ســال جاری میلادی دوهزارو 579 ســلاح در مدارس انگلیس و ولز کشف و ضبط شده که در میان آنها 500 قبضه چاقو نیز بوده است.

جشنواره سالانه عذرخواهی در ژاپن برگزار شد «اناچکــی»:

ایــن جشــنواره بــه کســانی کــه عذرخواهی برایشــان دشوار است، فرصت مناسبی را برای ابراز تأسف و پوزش برای اشتباهاتی که کردهاند، فراهم میکند. جشنواره عذرخواهی در شهر «گومِن – ماچی» ژاپن برگزار شد. بر اساس این گزارش، مردم شــهر گومِن - ماچی استان «کوچی» واقع در جنوب غرب ژاپن در جشنواره سالانه «متأسفم»، عذرخواهی و تأســف خود را با صدای بلند فریــاد زدند. گومِن در زبان ژاپنی به معنای تأسف است به همین دلیل مردم شهر گومن - ماچی ایده برگزاری جشنواره «متأسفم» را از اسم شهرشــان گرفتهاند. یکی از شرکتکنندگان در جشنواره میگوید: عذرخواهی به انسان احساس آرامش میدهد. امیدوارم فرزند من به گونهای تربیت شود که شهامت عذرخواهی صادقانه را داشته باشد.

ریزش مرگبار دیوار در مراسم عروسی شینهوا:

بنابر اعلام رســانههای داخلی هند بر اثر ریزش یک دیوار در محل برگزاری مراســم عروســی در این کشور، دســتکم 26 نفر جان خود را از دست دادند. یکی از مقامات ارشــد پلیس هند گفت: بارش شدید باران و وقوع گردباد موجب ریزش این دیوار در محل برگزاری مراسم عروسی شد. بنابر اعلام مقامات محلی هنــد در این حادثــه 22 نفــر از جمله چهار کودک به دلیل شــدت جراحت در دم جان باختند و چهار نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دســت دادند. همچنین در جریان این حادثه 26 نفر مجروح شدند که تحت درمان قرار گرفتند. طبق اعلام رســانههای محلی هند این دیوار نزدیک به 27 متر طول و بیش از سه متر ارتفاع داشته است که به دنبال بارش شدید باران ریزش کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.