عکس روز

Shargh - - حوادث -

ســاکنان شــهر «آون» در حالی با پلیس تماس گرفتند که یک خرس سیاه تلاش میکرد به زور وارد یکی از خانههای شــهر شــود. همســایگان بلافاصله با دیدن این صحنه که خرس به خانه یک پیرزن که کنار جاده قرار داشت، حمله کرده، با پلیس تماس گرفتند. یک زن سالخورده که بهتنهایی در این خانه زندگی میکرد، در خانه در حال پختن کیک شکلاتی بود که متوجه واردشدن ضربات شدیدی به پنجره خانه شد و با واردشدن به اتاق نشیمن شوکه و وحشتزده شد. به گفته ساکنان منطقه احتمالا خرس به دلیل شنیدن بوی کیک تازه به سمت خانه زن کشیده شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.