پایان گروگانگیری 12ساعته پیمانکار میلیاردی در محمدشهر

Shargh - - حوادث -

با تلاش مأمــوران کلانتری 25 محمدشــهر کرج افرادی که به قصد اخــاذی میلیاردی از خانواده یک پیمانــکار ســاختمان، او را گروگان گرفتــه بودند در کمتر از 12 ســاعت دستگیر شدند. سرهنگ حسنعلی فیروزخواه گفت: در پی تمــاس تلفنی اهالی یکی از مناطق محمدشــهر کرج با مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر اینکه یکی از همسایهها که بهتازگی به آن محل آمده است، مرد میانسالی را در حالی که چشم و پاهایش را بسته و به کمک دو نفر دیگر به منزل خود انتقال داده است، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری 25 محمدشــهر قرار گرفت. وی ادامه داد: بلافاصله اکیپي از مأموران مجرب کلانتری پس از بررســی و اطمینان از صحت موضوع در یک اقدام غافلگیرانه وارد منزل شــده و دو نفر در محل و نفر سوم را که قصد فرار از پشتبام داشت دستگیر و در بازرسی از آنجا، مرد میانسالی را که با دستوپای بســته در یکی از اتاقها زندانی شــده بود شناسایی و از چنــگال آدمربایان رها کردند. ســرهنگ فیروزخواه ضمن اعلام اینکه متهمان در بازجویی اولیه به جرم خود مبنی بــر گروگانگیری اعتراف کردند، گفت: آدم ربایان کــه از قبل با گــروگان خود که یــک پیمانکار ساختمان اســت و از وضعیت مالی خوبی برخوردار بود، آشــنایی داشتند او را با ترفند و فریب از تهران به محمدشهر کشانده و طی تماس تلفنی با خانواده وی مبنی بر رهایی گروگان مشــروط بــر واریز یک میلیارد به حســاب آنها قصد اخاذی از خانواده او را داشتند. فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان با بیان اینکه با سرعت عمل مأموران گروگان در کمتر از 12 ساعت آزاد شــد،گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.