سرقت از زنان در تجمعهای انتخاباتی

Shargh - - حوادث -

میزان:

دو ســارق حرفهای در اردبیل به سرقت از زنان در تجمعهای انتخاباتی و مراســمهای مذهبی اعتراف کردند. چندی قبــل زن جوانی با مراجعه به مأموران پلیس اردبیل از سرقت طلاهایش در مراسم مذهبی شــکایت کرد. این زن در شکایتش مدعی شد روز دهم اردیبهشت با همسرم برای شرکت در مراسم مولودی به سقاخانه در خیابان شیخصفی رفتیم. پس از اتمام مراســم وقتی به خانه آمدم متوجه شدم یک حلقه انگشــتر، زنجیر و پلاک طلایم همراهم نیست. ابتــدا فکر کردم آن را در خیابان گــم کردهام اما بعداً متوجه شــدم ســارق طلاهای زنان اردبیلی دستگیر شده است. حال احتمال میدهم سرقت طلاهایم به ارزش هشــت میلیون تومان کار سارقان دستگیر شده باشــد. درادامه کارآگاهان پلیس آگاهی این استان به تحقیــق از ســارقان پرداخته و متوجه شــدند این دو ســارق با پرســهزنی در سطح شــهر، در مراسمهای مختلف حضور یافته و با اســتفاده از شــلوغی آنجا اقدام به سرقت اموال باارزش میکنند. یکی از سارقان در بازجوییهــا مدعی شــد به همراه همدســتم به مراسمهای مذهبی و انتخاباتی سطح شهر میرفتیم و با استفاده از شلوغی آن مکانها از کیف زنان سرقت میکردیــم. با اعترافات این دو ســارق به هفت فقره سرقت، تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم این افراد ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.