زمینلرزه پارسآباد مغان 11 مصدوم برجای گذاشت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری اردبیل اعلام کــرد: زمینلرزه پنجریشــتری صبح روز پنجشــنبه در شهرســتان پارسآباد مغان 11 مصدوم برجای گذاشــت. مســعود امامییگانه افزود: 10 نفر از این افراد در بیمارســتان بســتری و یک نفر به صورت ســرپایی مداوا شد. وی بیان کــرد: ترکخوردگــی منــازل مســکونی کمدوام در مناطق روســتایی شهرســتانهای پارسآباد، بیلهســوار و گرمی مغان گزارش شــده و تیمهای ارزیابــی خســارت به روســتاهای خســارتدیده اعزام شــدهاند. وی گفــت: مدیریــت بحران هر ســه شهرســتان مذکور در حــال آمادهباش برای امدادرســانی به خسارتدیدگان احتمالی هستند. زمینلرزهای به بزرگی پنج ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( ساعت 7:54 صبح پنجشنبه شهرســتانهای بیلهسوار، پارس مغان و گرمی در اســتان اردبیل را لرزاند. مرکز زلزلهنگاری کشوری وابسته به دانشــگاه تهران کانون این زمینلرزه را در خاک جمهوری آذربایجان اعلام کرد. بیلهسوار در 155کیلومتری و پارسآبــاد در 230کیلومتری شــمال اردبیــل و در منطقه مرزی بــا جمهوری آذربایجان واقع شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.